Bine ati venit! Telefon: 031 434 44 84


REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL GRĂDINIȚEI NR. 218

 

 

AN ŞCOLAR: 2020 - 2021

 

 

 

CUPRINS

 

 

TITLUL I- DISPOZITII GENERALE

 

CAPITOLUL 1- Cadrul de reglementare

CAPITOLUL 2- Principii de organizare si finalitatile invatamantului prescolar

 

 

TITLUL II- ORGANIZAREA UNITATII DE INVATAMANT

 

CAPITOLUL 1- Reteaua scolara

CAPITOLUL 2- Organizarea programului scolar

CAPITOLUL 3- Formatiuni de studiu

CAPITOLUL 4- Programul de activitate al gradinitei

 

 

TITLUL III- MANAGEMENTUL UNITATII DE INVATAMANT

 

CAPITOLUL 1- Dispozitii generale

CAPITOLUL 2- Consiliul de Administratie

CAPITOLUL 3- Directorul

CAPITOLUL 4- Tipul si continutul documentelor manageriale

 

 

TITLUL IV- PERSONALUL UNITATII DE INVATAMANT

 

CAPITOLUL 1- Dispozitii generale

CAPITOLUL 2- Personalul gradinitei

CAPITOLUL 3- Personalul nedidactic

CAPITOLUL 4- Evaluarea personalului din gradinita

CAPITOLUL 5- Raspunderea disciplinara a personalului din gradinita

 

 

 

 

TITLUL V – ORGANISMELE FUNCTIONALE SI RESPONSABILITATI ALE CADRELOR DIDACTICE

 

CAPITOLUL 1- Organisme functionale la nivelul unitatii de invatamant

      Sectiunea 1- Consiliul Profesoral

      Sectiunea 2- Comisia pentru Curriculum

CAPITOLUL 2v Coordonatorul de proiecte si programe educative scolare si extrascolare     

CAPITOLUL 3- Comisiile din unitatea de invatamant

     

 

TITLUL VI – STRUCTURA, ORGANIZAREA SI RESPONSABILITATILE PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC

 

CAPITOLUL 1- Serviciul financiar

Sectiunea 1- Organizare si responsabilitati

Sectiunea 2- Managementul financiar

CAPITOLUL 2- Compartimentul administrativ

Sectiunea 1- Organizare si responsabilitati

Sectiunea 2-  Managementul administrativ

 

 

TITLUL VII- BENEFICIARII PRIMARI AI INVATAMANTULUYI PRESCOLAR

 

CAPITOLUL 1- Dobandirea si exercitarea calitatii de beneficiar primar al educatiei

CAPITOLUL 2- Activitatea educativa extrascolara

CAPITOLUL 3- Evaluarea beneficiarilor primari ai educatiei

CAPITOLUL 4- Transferul copiilor

 

 

TITLUL VIII – EVALUAREA UNITATII DE INVATAMANT

 

CAPITOLUL 1- Dispozitii generale

CAPITOLUL 2- Evaluarea interna a calitatii educatiei

CAPITOLUL 3- Evaluarea externa a calitatii educatiei

 

 

 

TITLUL IX – PARTENERII EDUCATIONALI

 

CAPITOLUL 1- Drepturile parintilor/tutorilor/reprezentantilor legali

CAPITOLUL 2- Indatoririle parintilor/tutorilor/reprezentantilor legali

CAPITOLUL 3- Adunarea generala a parintilor

CAPITOLUL 4- Comitetul de parinti

CAPITOLUL 5- Consiliul Reprezentativ al Parintilor/Asociatia de Parinti

CAPITOLUL 6- Contractul educational

CAPITOLUL 7- Unitatea de invatamant si comunitatea. Parteneriate/protocoale intre unitatea de invatamant si alti parteneri educationali

 

 

TITLUL X – DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

 

 

 

TITLUL I - Dispoziţii generale

 

CAPITOLUL 1 - Cadrul de reglementare

 

Art. 1 Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al Grădiniţei Nr. 218, denumit în continuare regulament, reglementează organizarea şi funcţionarea unităţii si cuprinde norme în conformitate cu Constituţia României, Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 53/2003 cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 87/2006 cu modificările şi completările ulterioare, Contractul colectiv de muncă unic la nivel de ramură de învăţământ, ROFUIP prin Ordinul nr. 5.447/2020 , publicat în Monitorul Oficial.

Art. 2 Unitatea de învăţământ se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, ale propriului regulament de organizare şi funcţionare şi ale regulamentului intern.

Art. 3 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, precum şi modificările ulterioare ale acestuia se aprobă, prin hotărâre, de către consiliul de administraţie. După aprobare, regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ i se dă număr de înregistrare. Pentru aducerea la cunostinta personalului unitatii de învatamânt şi a părintilor, regulamentul de organizare si funcționare al unității de învățământ se afișează la avizier. Educatoarele/profesorii pentru învățământul preșcolar au obligația de a prezenta părinților regulamentul de organizare și funcționare.

Art. 4 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ poate fi revizuit anual, în termen de 45 de zile de la începutul fiecărui an şcolar sau ori de câte ori este nevoie. Propunerile pentru revizuirea regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ se depun în scris, se înregistrează de către organismele care au avizat/aprobat regulamentul şi vor fi supuse procedurilor de avizare şi aprobare prevăzute în prezentul regulament.

Art. 5 Respectarea prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ este obligatorie. Nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ constituie abatere şi se sancţionează conform prevederilor legale.

Art. 6 Regulamentul intern al unităţii de învăţământ conţine dispoziţiile obligatorii prevăzute la art. 242 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în contractele colective de muncă aplicabile şi se aprobă prin hotărâre a Consiliului de Administraţie,

după consultarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale care au membri în unitatea de învăţământ, afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar.

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 2

Principii de organizare şi finalităţile învăţământului preuniversitar

 

 

Art. 7     Unităţile de învăţământ se organizează şi funcţionează pe baza principiilor stabilite în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8   Conducerile unităţilor de învăţământ îşi fundamentează deciziile pe dialog şi consultare, promovând participarea părinţilor la viaţa unitatii scolare, asigurând transparenţa deciziilor şi a rezultatelor, printr-o comunicare periodică, adecvată a acestora, în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9    Grădinița Nr. 218 se organizează şi funcţionează independent de orice ingerinţe politice sau religioase, în incinta acesteia fiind interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de natură politică şi prozelitism religios, precum şi orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală şi convieţuire socială care pun în pericol sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a copiilor şi a personalului din unitate.

 

TITLUL II - Organizarea unităţilor de învăţământ

 

CAPITOLUL 1 - Reţeaua şcolară

 

 

Art. 10  Unitatea de învăţământ- Gradinita Nr. 218, este acreditata si face parte din reţeaua şcolară naţională, care se constituie în conformitate cu prevederile legale.

Art. 11  În sistemul naţional de învăţământ, unităţile de învăţământ autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate dobândesc personalitate juridică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Art. 12  Gradinita Nr. 218 are următoarele elemente definitorii:

 1. act de înfiinţare — ordin de ministru/hotărâre a autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene (după caz)/hotărâre judecătorească/orice alt act emis în acest sens şi care respectă prevederile legislaţiei în vigoare;
 2. dispune de patrimoniu, în proprietate publică sau prin administrare/comodat/închiriere (sediu, dotări corespunzătoare, adresă);
  1. cod de identitate fiscală (CIF);
  2. cont în Trezoreria Statului;
 3. ştampilă cu stema României şi cu denumirea actualizată a Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, denumit în continuare ministerul, şi cu denumirea exactă a unităţii de învăţământ corespunzătoare nivelului maxim de învăţământ şcolarizat.

Art. 13 Gradinita Nr. 218 are conducere, personal şi buget proprii, întocmeşte situaţiile financiare, dispunând, în limitele şi condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, de autonomie instituţională şi decizională.

Art. 14 Inspectoratele şcolare stabilesc, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, după consultarea reprezentanţilor unităţilor şcolare şi a autorităţilor administraţiei publice locale, circumscripţiile şcolare ale unităţilor de învăţământ care şcolarizează grupe şi/sau clase de nivel preşcolar, primar şi gimnazial, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 15  Circumscripţia şcolară este formată din totalitatea străzilor aflate în apropierea unităţii de învăţământ şi arondate acesteia, în vederea şcolarizării preşcolarilor/elevilor din învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial.

Art. 16  Unităţile de învăţământ, pe baza documentelor furnizate de autorităţile locale şi serviciul de evidenţă a populaţiei, au obligaţia de a face, anual, recensământul copiilor din circumscripţia şcolară, care au vârsta corespunzătoare pentru înscrierea în învăţământul preşcolar şi primar.

 

CAPITOLUL 2 - Organizarea programului şcolar

 

  Art. 17   Procesul instructiv-educativ se desfasoara dupa structura anului scolar, aprobata prin Ordin de Ministru.

Art. 18   Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august din anul calendaristic  următor.

Semestrul I

Cursuri: 14 Septembrie - 22 Decembrie 2020

În perioada 26 Octombrie - 01 Noiembrie 2020, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.

Vacanţa de iarnă:  23 Decembrie 2020 – 10 Ianuarie 2021

 

Cursuri: 11 Ianuarie – 29 Ianuarie  2021

Vacanta intersemestriala:  30 ianuarie- 7 februarie 2021

 

Semestrul al II-lea

Cursuri: 8 Februarie – 1Aprilie 2021

Vacanţa de primăvară (Pastele catolic): 02 Aprilie – 11 Aprilie 2021

Cursuri : 12 Aprilie – 29 Aprilie 2021

Vacanţa de primăvară (Pastele ortodox):   30 Aprilie – 9 Mai 2021

Cursuri :  10 Mai- 18 Iunie 2021

Vacanţa de vară : 19 Iunie – data din septembrie 2020 la care vor începe cursurile anului școlar 2020- 2021.

Art. 19  Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor, a vacanţelor şi a sesiunilor de examene naţionale se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

Art. 20  În situaţii obiective de urgenţă, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi naturale, cursurile şcolare pot fi suspendate pe o perioadă determinată.

Suspendarea cursurilor se poate face, după caz:

a)       la nivelul unor formaţiuni de studiu - grupe din cadrul unităţii de învăţământ, precum şi la nivelul unităţii de învăţământ - la cererea directorului, în baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii, cu informarea inspectorului şcolar general/al municipiului Bucureşti, respectiv cu aprobarea inspectorului şcolar general şi informarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării;

b)       la nivelul grupurilor de unităţi de învăţământ din acelaşi judeţ/municipiul Bucureşti -  la cererea inspectorului şcolar general, cu aprobarea ministerului;

c)       la nivel regional sau naţional, prin ordin al ministrului educaţiei și cercetării ca urmare a hotărârii Comitetului Județean/al Municipiului București pentru Situații de Urgență, respectiv Comitetul Național pentru Situații de Urgență(CJSU / CNSU), după caz.

Art. 21 (1) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei şcolare până la sfârşitul semestrului, respectiv al anului şcolar, stabilite de Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ şi comunicate instituţiei care a aprobat suspendarea cursurilor.

(2) În situaţii excepţionale, Ministrul Educaţiei și Cercetării poate emite instrucțiuni și cu alte măsuri specifice în vederea continuării procesului educaţional.

(3)  Reluarea activităților didactice care presupun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și a elevilor în unitățile de învățământ preuniversitar se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(4)  În situaţii excepţionale, inclusiv pe perioada declarării stării de urgență/alertă, Ministerul Educaţiei şi Cercetării elaborează și aprobă, prin ordin al ministrului, Metodologia – Cadru de organizare și desfășurare a activităților prin intermediul tehnologiei și al internetului.

Art. 22  (1)  În perioada vacanţelor, în unităţile de învăţământ cu nivel preşcolar se pot organiza activități educative cu copiii, cu avizul Direcției de Sănătate Publică.

(2)  În vederea participării la activităţile educative menţionate la alin. (1), părinţii şi unitatea de învăţământ încheie pentru perioada respectivă contract educaţional conform anexei la prezentul regulament.

Art. 23  Activitatea  instructiv- educativa se realizeaza in conformitate cu prevederile Leg. educatiei nationale nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, cu noul Curriculum pentru Educatia Timpurie aprobat prin Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 4.694/02.08.2019. Continutul procesului instructiv-educativ care se realizeaza in invatamantul prescolar este structurat in planuri de invatamant pentru fiecare grupa in parte si in programe avizate de MEC.

Art. 24  Activitatile desfasurate de educatoare cu copiii care se incadreaza in nivelul I (3-5 ani) se recomanda a fi gandite si organizate din perspectiva orientarii spre socializarem pe cand activitatile desfasurate cu copiii care se incadreaza in nivelul II (5-6 ani) vor fi gandite si organizate din perspectiva pregatirii pentru scoala.

Art. 25   Intreaga activitate desfasurata de educatoare cu copiii la grupa se realizeaza pe baza cunoasterii temeinice si respectarii obligatorii a prevederilor Curricumului pentru Educatia Timpurie a planurilor-cadru si programelor scolare aprobate de MEC.

 

CAPITOLUL 3 - Formaţiunile de studiu

 

 

Art. 26  În unităţile de învăţământ, formaţiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu şi se constituie, la propunerea directorului, prin hotărâre a consiliului de administraţie, conform prevederilor legale.

Art. 27   Planul de scolarizare al unitatii de invatamant prescolar se fundamenteaza si se intocmeste in conformitate cu proiectele de dezvoltare institutionala, este coordonat de director, dupa consultarea Consiliului de Profesoral, a reprezentantilor parintilor si se aproba de Consiliul de Administratie al acesteia, cu avizul conform al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti.

Art. 28  (1) In gradinita, vor fi cuprinsi copiii cu varsta intre 3-5/6 ani, repartizati pe grupe de varsta, respectiv grupa mica, mijlocie, mare sau, dupa caz, se pot constitui grupe combinate. Organizarea acestora se face tinand cont de particularitatile de varsta, individuale si de dezvoltare psiho-fizica ale copiilor, de solicitarile parintilor, de conditiile materiale de functionale, de nivelul de protectie de educatie pe care le necesita copiii, de interesul unitatii; formatiunile de studiu in invatamantul prescolar au in medie 15 prescolari, dar nu mai putin de 10 si nu mai mult de 20.

                      (2)   In situatii exceptionale, pe baza unei justificari corespunzatoare, unitatile de invatamant pot organiza formatiuni de studiu sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea Consiliului de Administratiei al Inspectoratului Scolar.

          Art. 29  Pentru fiecare copil cu dizabilitati grave/profunde/severe/asociate orientati de catre Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala pentru invatamantul de masa, efectivele existente ale grupelor se diminueaza cu 3 copii.

          Art 30   Inscrierea/transferul/scoaterea copiilor  in/intre/din gradinita

          (1)  Gradinita scolarizeaza, cu prioritate, in limita planului de scolarizare aprobat, copiii care au domiciliul in aria de cuprindere a unitatii de invatamant. Inscrierea se face in urma unei solicitari scrise din partea parintelui/ tutorelui/reprezentantului legal si se aproba de Consiliul de Administratie al unitatii de invatamant la care se solicita inscrierea. Parintele/ tutorele/reprezentantul legal are dreptul de a solicita scolarizarea fiului/fiicei sale la o alta unitate de invatamant  decat cea la care are domiciliul in aria de cuprindere.

          (2)  Reinscrierea/inscrierea copiilor in gradinita se face anual avand la baza cadrul legal existent si documentele emise de MEC, ISMB, ISMB6 si a procedurilor de lucru emise de catre acestia, care cuprind: calendarul, etapele, criteriile, documentele necesare. Dupa aprobarea Consiliului de Administratie al unitatii, calendarul de desfasurare a reinscrierilor/inscrierilor, a etapelor, a criteriilor, a documentelor  necesare vor fi aduse la cunostinta celor interesati prin afisare la loc vizibil si pe site-ul gradinitei.

          (3)  La nivelul unitatii de invatamant, se constituie Comisia pentru reinscrierea/inscrierea prescolarilor care centralizeaza datele dupa fiecare etapa.

          (4)  Introducerea datelor necesare reinscrierii/inscrierii copiilor in gradinita se face in aplicatia on-line SIIIR asigurandu-se confidentialitatea datelor.

          (5)  Datele personale extrase din actele cuprinse  in dosarul de inscriere a copiilor se consemneaza in Registrul de evidenta a Inscrierilor copiilor si catalogul grupei im mod lizibil.

          (6)  Datele centralizate dupa perioada de reinscriere, capacitatea institutiei, planul de scolarizare stau la baza stabilirii numarului de locuri pentru perioada de inscrieri.

          (7)  Pentru inscrierea copiilor in gradinita vor fi afisate urmatoarele date:

·         capacitatea gradinitei;

·         numarul de locuri aprobat prin planul de scolarizare;

·         numarul de locuri ocupate in etapa de reinscriere;

·         numarul de locuri disponibile pentru etapa de inscriere.

          (8)  Actele necesare inscrierii copiilor in gradinita:

·         cerere de inscriere specifica institutiei;

·         copie dupa certificatul de nastere al copilului;

·         copie dupa C.I. a ambilor parinti;

·         dupa caz, copie dupa hotararea de divort (alt act doveditor de incredintare al copilului);

·         documente necesare pentru dosarul medical (la prezentarea copilului in unitate)

            - fisa medicala tip a gradinitei completata si parafata de medicul care are in evidenta copilul;

            - aviz epidemiologic eliberat de medicul de familie (valabil 48 ore);

            - la propunerea cadrelor medicale din unitate, rezultatele unor analize (exudat faringian, exudat nazal, examen coproparazitologic);

            - alte documente eliberate de medicul de specialitate pentru orice afectiune de natura medicala de care sufera copilul.

            (9)  La inscrierea copilului in gradinita nu se percep taxe de inscriere.

          (10)   La inscrierea copiilor este interzisa discriminarea.

          (11)   Prezentarea copilului la gradinita este posibila numai dupa depunerea dosarului de inscriere/reinscriere complet si aprobat de conducerea unitatii precum si a dosarului medical completat la zi.

          (12)  In situatia in care locurile raman neocupate dupa perioada de inscriere, aceasta poate fi prelungita pe tot parcursul anului scolar.

Art. 31  (1) Beneficiarii primari ai educatiei au dreptul sa se transfere de la o grupa la alta, in aceeasi unitate de invatamant sau de la o unitate de invatamant la alta in limita efectivelor maxime de prescolari la grupa.

           (2)  Transferul beneficiarilor  primari ai educatiei se face cu aprobarea Consiliului de Administratie al unitatii de invatamant la care se solicita transferul si cu avizul Consiliului de Administratie al unitatii de invatamant de la care se transfera.

           (3)  Transferul beneficiarilor  primari ai educatiei de la o grupa la alta in cadrul aceleiasi unitati, la cererea parintelui,  se face cu aprobarea Consiliului de Administratie al unitatii de invatamant in limita efectivelor maxime de prescolari la grupa.

          (4)  In situatii exceptionale, in care transferul nu se poate face in limita efectivelor maxime de prescolari la grupa, inspectoratul scolar poate aproba depasirea efectivului maxim, in scopul efectuarii transferului.

           (5)  Transferul se realizeaza la inceputul anului scolar sau in timpul anului scolar in urmatoarele situatii:

                      a) la schimbarea domiciliului parintilor/sustinatorilor legali;

                      b) in cazul unor probleme sociale, emotionale, de sanatate, dificultati de adaptare;

          (6)  Pentru efectuarea transferului copiilor dintr-o grupa la alta in aceeasi unitate de invatamant sau dintr-o unitate de invatamant  in alta nu se percep taxe.

Art. 32  (1)  Pentru copiii cu cerinte educationale speciale, in functie de evolutia acestora, se pot face propuneri de reorientare dinspre invatamantul special/special integrat spre invatamantul de masa si invers.

          (2)   Propunerea de reorientare se face de catre cadrul didactic care a lucrat cu copilul in cauza sau de catre parintii/tutorii/sustinatorii legali ai copilului si de catre consilierul psihopedagog scolar. Decizia de reorientare se ia de catre Comisia de Expertiza din Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala, cu acordul parintilor/ tutorilor/sustinatorilor  legali ai copilului.

Art. 33  Scoaterea copilului din evidenta gradinitei se face in urmatoarele situatii:

                      a)  in caz de boala infectioasa cronica, cu avizul medicului;

                      b)  in cazul neprezentarii in termen de 10 zile lucratoare de la data deschiderii anului scolar;

                      c)  in cazul in care copilul absenteaza doua saptamani consecutiv, fara motivare;

                      d)  in situatia in care parintii/tutorii/sustinatorii legali ai copilului nu platesc contributia pentru hrana in termenele stabilite;

                      e)  in cazul imbolnavirii/manifestarii unor comportamente neadecvate ale copilului care pot afecta sanatatea si siguranta celorlalti copii;

 

 

Art. 34  Pentru mentinerea frecventei copiilor, conducerea gradinitei va lua masurile necesare care vor fi aduse din timp la cunostinta  parintilor/ tutorilor/sustinatorilor  legali ai copilului si a cadrelor didactice, direct raspunzatoare de aceasta.

 

CAPITOLUL 4

Programul de activitate al gradinitei

 

Art. 35   Pentru specificul  gradinitei cu program prelungit, programul de lucru este de luni pana vineri, stabilit pe categorii de personal si compartimente de activitate astfel:

          - Director: 8:30- 16:30

          - Educatoare:     tura I         7:30- 12:30

                                    tura II      12:30- 17:30

Art. 36   Durata programului pentru personalul gradinitei este stabilita conform normativelor in vigoare.

          (1)  Pentru cadrele didactice programul este de 5 ore/zi la catedra si 3 ore/zi destinate activitatii metodice.

          (2)  Pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic, programul este de 8 ore/zi:

                                  - Administrator financiar: 8:00-16:00

                                  - Administrator de patrimoniu:  7:00- 15:00

                                  - Personal bucatarie:  6:00- 14:00

                                  - Personal nedidactic:    tura I        6:00- 14:00

                                                                         tura II    10:30- 18:30

          (3)  Personalul medico- sanitar: 2 asistente      tura I        7:00- 15:00 

                                                                                    tura II     10:00- 18:00

                      In fiecare zi de joi, intre orele 8:00- 10:00, isi desfasoara activitatea medicul coordonator al unitatii.

Art. 37   Programul zilnic al gradinitei este:

 

            07:30 – 08:30 - Primirea copiilor

            08:30 – 09:00 - Servirea micului dejun

            09:00 -12.00 - Desfasurarea programului instructiv- educativ

            12.00 - 13.00 - Servirea mesei de prânz si pregatirea programului de odihna

            13:00 - 13:30 - Preluarea copiilor de catre parinti

            13:00 - 15:30 - Program de odihnă

            15.30 - 16:00 - Servirea gustarii

            16:00 - 17:30 - Activităţi recuperatorii, recreative si de relaxare

                                    Preluarea copiilor de catre parinti.

Art. 38  (1) Pentru asigurarea mesei copiilor aflati in gradinitele cu program prelungit, parintii/tutorii/sustinatorii legali ai copilului platesc o cotributie stabilita de legislatia in vigoare, de comun acord cu Consiliul Reprezentativ al parintilor si Consiliul de Administratie.

          (2)  Recalcularea contributiei parintilor pentru hrana care se asigura copiilor in gradinitele cu program prelungit, determinata de absenta copilului din unitate, se face prin reportarea sumei ramase in cont pentru perioada imediat urmatoare.

          (3)  In situatia retragerii copilului de la gradinita, parintele beneficiaza de returnarea sumelor platite anticipat pentru asigurarea hranei, cu aprobarea directorului, in urma inaintarii unei cereri scrise.

Art. 39   In perioadele de vacante scolare, la solicitarea scrisa a parintilor si cu plata contributiei pentru hrana copiilor, gradinitele cu program prelungit pot functiona respectand aplicarea procedurii ISMB nr. 10685/12.06.2014, revizuita in 2005 si cu indeplinirea urmatoarelor conditii specifice:

          a)  stabilirea locatiei potrivite pentru activitati de vacanta;

          b)  planificare personalului didactic si nedidactic in activitate;

          c)  planificarea activitatilor de vacanta;

          d)  asigurarea conditiilor de microclimat;

          e)  asigurarea meniului;

           f)  asigurarea efectuarii concediului de odihna pentru personalul gradinitei;

          g)  asigurarea timpului necesar pentru efectuarea unor lucrari de reparatii, igienizari ale cladirilor.

Art. 40  (1) Contributia pentru hrana copiilor va fi incasata de administratorul unitatii si va fi depusa impreuna cu documentele necesare la Trezoreria Sectorului 6.

             (2)  Directorul unitatii va stampila fiecare chitanta.

             (3)  Plata contributiei pentru hrana copiilor se face in primele 10 zile ale lunii pentru luna in curs.

             (4)  Parintii restantieri sunt avertizati la avizierul gradinitei, de catre d-nele educatoare de la grupa, prin intermediul grupurilor  de WhatsApp. Neplata contributiei pentru hrana copiilor in termenele stabilite atrage dupa sine excluderea copilului din evidenta gradinitei.

Art. 41  Gradinita poate fi inchisa temporar, cu acordul Inspectoratului Scolar:

          - pentru lucrari de igienizare, reparatii sau dezinsectii, dezinfectii, deratizare (in perioada vacantelor scolare);

          - alte situatii neprevazute, speciale (calamitati, greve, epidemii) pe o perioada determinata/an scolar. Durata programului cu prescolarii poate fi modificata sau suspendata la propunerea bine fundamentata a conducerii unitatii, prin hotararea Consiliului de Administratie si cu aprobarea Inspectoratului Scolar. Activitatile din perioada suspendarii cursurilor vor fi recuperate dupa un program elaborat de director si aprobat de catre Consiliul de Administratie.

 

 

TITLUL III - Managementul unităţilor de învăţământ

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

 

Art. 42 Managementul unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică este asigurat în

conformitate cu prevederile legale.

Art. 43 Unitatea de învățământ Grădiniţa Nr.  218, cu personalitate juridică, este condusă de consiliul de administratie si de director.

Art. 44 Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea unităţii de învăţământ se consultă, după caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, care au membri în unitate, consiliul reprezentativ al părinţilor şi/sau asociaţia părinţilor, autorităţile administraţiei publice locale.

Art. 45 Consultanţa şi asistenţa juridică pentru unităţile de învăţământ se asigură, la cererea directorului, de către inspectoratele şcolare, prin consilierul juridic.

 

CAPITOLUL 2 - Consiliul de administraţie

 

 

Art. 46 (1) Consiliul de administraţie este organ de conducere al unităţii de învăţământ.

 1. Consiliul de administraţie se organizează şi funcţionează conform Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ, aprobată prin ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării .
  1. Directorul unităţii de învăţământ de stat este preşedintele consiliului de administraţie.
  2. Consiliul de administratie se constituie din 7 membri, cu urmatoarea componenta: 3 cadre didactice, inclusiv directorul, 2 reprezentanti ai parintilor, primarul sau un reprezentant al primarului, un reprezentant al Consiliului local. Prezenta membrilor la sedintele Consiliului de administratie este obligatorie.
  3. Consiliul de Administratie este legal intrunit in prezenta a cel putin jumatate plus unu din totalul membrilor acestuia. Hotararile se adopta cu votul a cel putin 2/3 din membrii prezenti, cu exceptiile prevazute de legislatia in vigoare.
  4. Directorul unitatii de invatamant emite decizii conform hotararilor Consiliului de Administratie. Lipsa cvorumului de sedinta si/sau a cvorumului de vot conduce la nulitatea hotararilor luate in sedinta respectiva.
  5. La inceputul fiecarui an scolar, dar nu mai tarziu de data inceperii cursurilor, Consiliul de Administratie in exercitiu hotaraste declansarea procedurii de constituire a noului Consiliu de Administratie.
  6. Componenta Consiliului de Administratie se modifica in situatiile prevazute de lege (OMEN Nr. 4619/2014) cu respectarea procedurii privind constituirea Consiliului de Administratie.
  7. Membrii Consiliului de Administratie sunt alesi sau desemnati pana la sfarsitul anului scolar, conform procedurii privind constituirea.

Art. 47 (1) La şedinţele consiliului de administraţie participă, de drept, cu statut de observatori, reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de învăţământ.

(2)     În situații obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații excepționale, ședințele consiliului de administrație se pot desfășura on-line, prin mijloace electronice de comunicare, în sistem de videoconferință.

 1. Consiliul de administrație are următoarele  atribuții:
 2. aprobă tematica și graficul ședințelor;
  1. aprobă ordinea de zi a ședințelor;
 3. stabilește responsabilitatile membrilor consiliului de administrație și proceduri de lucru;
  1. aprobă regulamentul intern si regulamentul de organizare și functionare a unitatii de învatamânt cu

respectarea prevederilor legale;

 1. îsi asumă, alături de director, răspunderea publică pentru performantele unitatii de învatamânt;
 2. particularizează, la nivelul unității de învățământ, contractul educațional tip, aprobat prin ordin al ministrului  educatiei  nationale  în  care  sunt  înscrise  drepturile  și  obligațiile  reciproce  ale  unității  de învatamânt și ale părintilor, în momentul înscrierii prescolarilor;
 3. validează statul de personal pentru toate categoriile de personal din unitate, care urmează a fi supus spre aprobare inspectoratului școlar la începutul fiecărui an școlar și ori de cate ori apar modificări;
 4. pune în aplicare hotărârile luate în ședința reunită a consiliilor de administrație ale unităților de învatamânt partenere în consortiul scolar din care unitatea de învatamânt face parte;
 5. validează  raportul  general  privind  starea  și  calitatea  învatamântului  din  unitatea  de  invatamânt preuniversitar și promovează măsuri ameliorative;
 6. aprobă comisia de elaborare a proiectului de dezvoltare instituțională, precum și comisiile de revizuire a acestuia; aprobă proiectul de dezvoltare institutională și modificările ulterioare ale acestuia, precum și planul managerial al directorului;
 7. adoptă proiectul de buget al unității de invățământ, ținând cont de toate cheltuielile necesare pentru buna funcționare a unității de învățământ, astfel cum sunt acestea prevazute în legislația în vigoare si contractele colective de muncă aplicabile,
  • întreprinde demersuri ca unitatea de învățământ să se încadreze în limitele bugetului alocat;
  • avizează execuția bugetară la nivelul unității de învățământ și răspunde, împreună cu directorul, de

încadrarea în bugetul aprobat, conform legii;

 • aprobă modalitățile de realizare a resurselor extrabugetare ale unității de invățământ și stabilește utilizarea acestora, în concordanță cu planurile operationale din proiectul de dezvoltare instituțională si planul managerial pentru anul în curs; resursele extrabugetare realizate de unitatea de învățământ din activități specifice (închirieri de spații, activități de microproductie etc.), din donații, sponzorizări sau din alte surse legal constituite ramân în totalitate la dispozitia acesteia;
 • aprobă  utilizarea  excedentelor  anuale  rezultate  din  executia  bugetului  de  venituri  și  cheltuieli  ale activităților finanțate integral din venituri proprii, reportate în anul calendaristic următor, cu aceeași destinație sau pentru finanțarea altor cheltuieli ale unitatii de invățământ;
  1. aprobă acordarea premiilor pentru personalul unitații de învățământ, în conformitate cu prevederile

legale în vigoare;

 1. aprobă proceduri elaborate la nivelul unității de învățământ;

r) aproba masuri de optimizare a procesului didactic propuse de consiliul profesoral;

s) aprobă tipurile de activități educative extrașcolare care se organizează în unitatea de învățământ,

durata  acestora,  modul  de  organizare  și  responsabilitățile  stabilite  de consiliul profesoral;

s) aprobă proiectul de încadrare, intocmit de director, cu personal didactic de predare, precum și schema

de personal didactic auxiliar și nedidactic;

t)  aprobă  repartizarea  personalului  didactic  de  predare  pentru  învățământul  preșcolar la grupe;

t) desemnează coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare;

u) organizează concursul pentru ocuparea posturilor didactice auxiliare și nedidactice, aprobă comisiile în vederea organizării și desfășurării concursului, validează rezultatele concursurilor și aprobă angajarea pe post, în condițiile legii;

v) realizează anual evaluarea activității personalului conform prevederilor legale;

x) avizează, la solicitarea directorului unității de învățământ, pe baza recomandării medicului de medicina muncii, realizarea unui nou examen medical complet, în cazurile de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală, pentru salariatii unitatii de învatamant;

y)  avizează, la solicitarea a jumatate plus unu din membrii consiliului de administrație, pe baza recomandării medicului de medicina munii, realizarea unui examen medical de specialitate, în cazurile de inaptitudine profesională de natura psihocomportamentală, pentru director;

z) îndeplineste atribuțiile de încadrare și mobilitatea personalului didactic de predare prevazute de Metodologia - cadru de mișcare a personalului didactic în învățământul preuniversitar;

aa) aprobă modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă al personalului din

unitate;

bb) propune eliberarea din functie a directorului unitatii de învatamânt cu votul a 2/3 dintre membrii consiliului de administrație al unității de învatamânt sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri acestuia și comunică propunerea inspectoratului școlar;

cc) aprobă fișa individuală a postului pentru fiecare salariat, care constituie anexa la contractul individual de muncă și o revizuiește, după caz;

dd) aprobă perioadele de efectuare a concediului de odihnă ale tuturor salariaților unității de învățământ preuniversitar, pe baza cererilor individuale scrise ale acestora, în functie de interesul învățământului si al celui în cauză, tinând cont de calendarul activităților unității de învățământ și al examenelor nationale;

ee) aprobă concediile salariaților din unitatea de învățământ, conform reglementarilor legale în vigoare, contractelor colective de muncă aplicabile și regulamentului intern;

ff) îndeplinește atribuțiile prevăzute de legislatia în vigoare privind răspunderea disciplinară a personalului didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic din unitatea de învățământ;

gg) aprobă, în conditiile legii, pensionarea personalului din unitatea de învățământ;

hh) administrează baza materială a unității de învățământ.

Art. 48 (1) Consiliul de administratie al unitatii de învățămănt îndeplinește toate atribuțiile stabilite prin lege, metodologii, acte administrative cu caracter normativ și contracte colective de muncă

          (2) Cadrele didactice, care au copii in unitatea de invatamant, nu pot fi desemnate ca membrii reprezentanti ai parintilor in consiliul de administratie al unitatii de invatamant, cu exceptia situatiei in care consiliul reprezentativ al parintilor si asociatia de parinti, acolo unde exista, nu pot desemna alti reprezentanti.

          (3) Preşedintele consiliului de administrație desemnează ca secretar al consiliului de administraţie o persoană din rândul personalului didactic din Grădinita Nr. 218 care nu este membru în consiliul de administraţie, cu acordul persoanei desemnate;

          (4) Secretarul consiliului de administraţie scrie lizibil şi inteligibil procesul-verbal al şedinţei, în care consemnează inclusiv punctele de vedere ale observatorilor şi invitaţilor, în registrul unic de procese-verbale al consiliului de administraţie. Raspunde de arhivarea documentelor rezultate din activitatea Consiliului de Administratie.

            (5)  La sfârşitul fiecărei şedinţe a Consiliului de Administraţie, toţi membrii şi invitaţii, dacă există, au obligaţia să semneze procesul verbal, încheiat cu această ocazie.

            (6)  Procesele verbale se scriu în “Registrul de procese verbale ale Consiliului de Administraţie” care se înregistrează în unitate pentru a deveni document oficial.

            (7)  Consiliul de Administratie se intruneste lunar in sedinte ordinare, precum si ori de cate ori este necesar in sedinte extraordinare, la solicitarea presedintelui Consiliului de Administratie sau a doua treimi din numarul membrilor consiliului de administratie sau a doua treimi din numarul membrilor Consiliului Profesoral. Consiliul de Administratie este convocat si la solicitarea a doua treimi din numarul membrilor Consiliului reprezentativ al parintilor.

         (8) Daca, dupa 3 convocari consecutive, Consiliul de Administratie nu se intruneste in sedinta, sunt reluate demersurile pentru reconstituirea componentei Consiliului de Administratie sau, dupa caz, de constituire a unui nou Consiliu de Administratie.

Art. 49  Preşedintele consiliului de administraţie are următoarele atribuţii:

         a) conduce şedinţele consiliului de administraţie;

         b) semnează hotărârile adoptate şi documentele aprobate de către consiliul de administraţie;

         c) întreprinde demersurile necesare pentru înlocuirea membrilor consiliului de administraţie;

         d) desemnează ca secretar al consiliului de administraţie o persoană din rândul personalului didactic din unitatea de învăţământ care nu este membru în consiliul de administraţie, cu acordul persoanei desemnate;

         e) colaborează cu secretarul consiliului de administraţie în privinţa redactării documentelor necesare desfăşurării şedinţelor, convocării membrilor/observatorilor/invitaţilor şi comunicării hotărârilor adoptate, în condiţiile legii;

         f) verifică la sfârşitul fiecărei şedinţe dacă toate persoanele participante (membri, observatori, invitaţi) au semnat procesul-verbal de şedinţă.

Art. 50  (1) Documentele consiliului de administraţie sunt:

         a) graficul şi ordinea de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului de administraţie;

         b) convocatoarele consiliului de administraţie;

         c) registrul de procese-verbale al consiliului de administraţie;

         d) dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.);

         e) registrul de evidenţă a hotărârilor consiliului de administraţie;

         f) dosarul hotărârilor adoptate, semnate de preşedinte, înregistrate în registrul de evidenţă a hotărârilor consiliului de administraţie.

            (2) Registrul de procese-verbale al consiliului de administraţie şi registrul de evidenţă a hotărârilor consiliului de administraţie se înregistrează în unitatea de învăţământ pentru a deveni documente oficiale, se leagă şi se numerotează de către secretarul consiliului de administraţie.

Pe ultima pagină a registrului, preşedintele ştampilează şi semnează pentru autentificarea numărului paginilor şi a registrului.

            (3) Registrele şi dosarul se păstrează în biroul directorului, într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la preşedintele consiliului de administraţie şi la secretarul consiliului de administraţie.

Art. 51  (1)  Hotărârile consiliului de administraţie se redactează de către secretarul acestuia, pe baza procesului-verbal al şedinţei, în suficiente exemplare, după caz, şi se semnează de către preşedinte.

            (2) Hotărârile consiliului de administraţie se afişează la avizier şi pe pagina web a unităţii de învățământ.

            (3)  Hotărârile consiliului de administraţie sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice sau juridice implicate în mod direct ori indirect în activitatea unităţii de învățământ.

            (4)  Hotărârile consiliului de administraţie pot fi contestate la instanţa de contencios administrativ, cu respectarea procedurii prealabile reglementate prin Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL 3 – Directorul

 

 

Art. 52 (1) Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate cu legislaţia privind învăţământul în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, precum şi cu prevederile prezentului regulament.

 1. Funcţia de director în unităţile de învăţământ de stat se ocupă, conform legii, prin concurs public, susţinut de către cadre didactice titulare, membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional. Concursul pentru ocuparea funcţiei de director se organizează conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.
  1. Pentru asigurarea finanţării de bază, a finanţării complementare şi a finanţării suplimentare, după

promovarea concursului, directorul încheie contract de management administrativ-financiar cu primarul

unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială se află unitatea de învăţământ, respectiv cu preşedintele consiliului judeţean, pentru unităţile de învăţământ special. Modelul-cadru al contractului de management administrativ-financiar este anexă la metodologia prevăzută la alin. (2).

 1. Directorul încheie contract de management educaţional cu inspectorul şcolar general. Modelul-cadru al contractului de management educaţional este anexă la metodologia prevăzută la alin. (2).
 2. Pe perioada exercitării mandatului, directorul nu poate deţine, conform legii, funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional.
 3. Directorul unităţii de învăţământ de stat poate fi eliberat din funcţie la propunerea motivată a consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri, în această ultimă situaţie este obligatorie realizarea unui audit în urma solicitării scrise a primarului, cu acordul inspectoratului şcolar. Rezultatele auditului se analizează în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. în funcţie de hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, inspectorul şcolar general emite decizia de eliberare din funcţie a directorului unităţii de învăţământ.
 4. In cazul vacantării funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ, conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar, de un cadru didactic titular, numit prin detaşare în interesul învăţământului, prin decizia inspectorului şcolar general, în baza avizului consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, cu posibilitatea consultării Consiliului profesoral şi cu acordul scris al persoanelor solicitate.

Art. 53 (1) In exercitarea funcţiei de conducere executivă, directorul are următoarele atribuţii:

 1. este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a acesteia;
  1. organizează întreaga activitate educaţională;
 2. răspunde de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii de învăţământ;
  1. asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel naţional şi

local;

 1. coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării unităţii de învăţământ;
  1. asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi de securitate în muncă;
  2. încheie parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a elevilor;
 2. prezintă anual raportul asupra calităţii educaţiei din unitatea de învăţământ; raportul este prezentat în faţa consiliului profesoral, în faţa comitetului reprezentativ al părinţilor şi/sau conducerii asociaţiei de părinţi; raportul este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale şi a inspectoratului şcolar.
  1. în exercitarea funcţiei de ordonator de credite, directorul are următoarele atribuţii:
 3. propune consiliului de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de execuţie bugetară;
 4. răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ;
 5. face demersuri de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;
 6. răspunde de gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ.

 

 1. In exercitarea funcţiei de angajator, directorul are următoarele atribuţii:
 2. angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă;
  1. întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine;
 3. răspunde de evaluarea periodică, formarea, motivarea personalului din unitate;
  1. propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post şi

angajarea personalului;

 1. îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din

învăţământul preuniversitar, precum şi atribuţiile prevăzute de alte acte normative, elaborate de minister.

 

 1. Alte atribuţii ale directorului sunt:
 2. propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de consiliul de administraţie;
 3. coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o propune spre aprobare consiliului de administraţie;
 4. coordonează activitatea de colectare a datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar şi răspunde de introducerea datelor în Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR);
 5. propune consiliului de administraţie, spre aprobare, regulamentul intern şi regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;
 6. coordonează activitatea de recenzare a copiilor/elevilor din circumscripţia şcolară, în cazul unităţilor de învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial;
  1. stabileşte componenţa nominală a formaţiunilor de studiu, în baza hotărârii consiliului de

administraţie;

 1. elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi statul de personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie;
 2. numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare;
 3. emite, în baza hotărârii consiliului de administraţia, decizia de constituire a catedrelor şi comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ;
 4. propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative al unităţii de învăţământ;
 5. elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi evaluare a tuturor activităţilor, care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre aprobare consiliului de administraţie;
 6. asigură, prin şefii catedrelor şi responsabilii comisiilor metodice, aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare;
 7. controlează, cu sprijinul responsabililor comisiei de curriculum, calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare;
  •   monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate;
 8. monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în colectivul unităţii de învăţământ;
 9. consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile personalului didactic şi a salariaţilor de la programul de lucru;
 10. îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ;
  1. răspunde de arhivarea documentelor oficiale şi şcolare;

aa) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară;

bb) aprobă procedura de acces în unitatea de învăţământ a persoanelor din afara acesteia, inclusiv de către reprezentanţii mass-media, în condiţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ. Reprezentanţii instituţiilor cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ au acces neîngrădit în unitatea de învăţământ.

 1. Directorul îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, potrivit legii, şi orice alte atribuţii rezultând din prevederile legale în vigoare şi contractele colective de muncă aplicabile.
 2. Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar care au membri în unitatea de învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în conformitate cu prevederile legale.

Directorul unitatii de invatamant de stat poate fi eliberat din functie la propunerea motivata a consiliului de administratie al inspectoratului scolar, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de administratie al unitatii de invatamant sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. În aceasta ultima situatie este obligatorie realizarea unui audit de catre inspectoratul scolar.

 1. Directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către către un alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie, în situaţia imposibilităţii exercitării acestora. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii.

In exercitarea functiei de conducere executiva directorul are urmatoarele atributii :

 • prezinta anual raporul asupra calitatii educatiei din unitatea de invatamant
 • raportul este prezentat in consiliul de administratie, in consiliul profesoral, in fata comitetului reprezentativ al parintilor si al asociatiei de parinti, acolo unde exista
 • raportul este adus la cunostinta autoritatilor administratiei publice locale si a inspectoratului si postat pe site-ul unitatii in termen.

Alte atributii:

 • asigura implementarea hotararilor consiliului de administratie

In situatii exceptionale (accident,boala) in care directorul nu poate delega atributiile, alt cadru didactic, membru CA ,desemnat anterior pentru astfel de situatii, preia atributiile directorului.

Art. 54 (1) Drepturile şi obligaţiile directorului unităţii de învăţământ sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare, de prezentul regulament, regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, de regulamentul intern şi de contractele colective de muncă aplicabile.

(2) Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către inspectorul şcolar general.

 

 

CAPITOLUL 4 - Tipul şi conţinutul documentelor manageriale

 

 

Art. 55 Pentru optimizarea managementului unităţii de învăţământ, conducerea acesteia elaborează

documente manageriale, astfel:

 1. documente de diagnoză;
  1. documente de prognoză;
 2. documente de evidenţă.

Art. 56 (1) Documentele de diagnoză ale unităţii de învăţământ sunt:

 1. rapoartele de activitate semestriale asupra activităţii desfăşurate;
  1. rapoartele comisiilor şi compartimentelor din unitatea de învăţământ;
 2. raportul anual de evaluare internă a calităţii.

(2) Conducerea unităţii de învăţământ poate elabora şi alte documente de diagnoză privind domenii specifice de interes, care să contribuie la dezvoltarea instituţională şi la atingerea obiectivelor educaţionale.

Art. 57 (1) Rapoartele semestriale şi anuale de activitate se întocmesc de către director. Rapoartele semestriale şi anuale de activitate se validează de către consiliul de administraţie, la propunerea directorului, la începutul semestrului al doilea, respectiv la începutului anului şcolar următor.

 1. Rapoartele semestriale şi anuale de activitate validate sunt prezentate de către director în şedinţa

Consiliului profesoral.

Art. 58 Rapoartele semestriale şi anuale de activitate sunt făcute publice pe site-ul unităţii de învăţământ sau, în lipsa acestuia, prin orice altă formă, fiind documente care conţin informaţii de interes public.

Art. 59 Raportul anual de evaluare internă (RAEI) se întocmeşte de către comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, se validează de către consiliul de administraţie, la propunerea coordonatorului comisiei şi se prezintă, spre analiză, consiliului profesoral.

Art. 60 (1) Documentele de prognoză ale unităţii de învăţământ realizate pe baza documentelor de

diagnoză ale perioadei anterioare sunt:

 1. planul de dezvoltare instituţională;
  1. planul operaţional al unităţii;
  2. planul managerial (pe an şcolar);
  3. programul de dezvoltare a sistemului de control managerial.

(2) Directorul poate elabora şi alte documente de prognoză, în scopul optimizării managementului unităţii de învăţământ.

Art. 61 (1) Planul de dezvoltare instituţională constituie documentul de prognoză pe termen lung şi se elaborează de către o echipă coordonată de către director, pentru o perioadă de trei — cinci ani. Acesta conţine:

 1. prezentarea unităţii: istoric şi starea actuală a resurselor umane, materiale şi financiare, relaţia cu comunitatea locală şi organigramă;
  1. analiza de nevoi, alcătuită din analiza mediului intern (de tip SWOT) şi analiza mediului extern (de

tip PESTE);

 1. viziunea, misiunea şi obiectivele strategice ale unităţii;
 2. planificarea tuturor activităţilor unităţii de învăţământ, respectiv activităţi manageriale, obiective, termene, stadii de realizare, resurse necesare, responsabilităţi, indicatori de performanţă şi evaluare.

(2) Planul de dezvoltare instituţională, respectiv planul de acţiune al şcolii (PAS) se dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă de către consiliul de administraţie.

Art. 62 (1) Planul managerial constituie documentul de acţiune pe termen scurt şi se elaborează de către director pentru o perioadă de un an şcolar.

 1. Planul managerial conţine adaptarea direcţiilor de acţiune ale ministerului şi inspectoratului şcolar la specificul unităţii, precum şi a obiectivelor strategice ale planului de dezvoltare instituţională la perioada anului şcolar respectiv.
 2. Planul managerial se dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă de către consiliul de administraţie.

Art. 63 Planul operaţional constituie documentul de acţiune pe termen scurt, se elaborează pentru un an şcolar şi reprezintă planul de implementare a proiectului de dezvoltare instituţională. Planul operaţional se dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă de către consiliul de administraţie.

Art. 64 Directorul ia măsurile necesare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru elaborarea şi/sau dezvoltarea sistemului de control intern managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activităţi. Planul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial va cuprinde obiectivele, acţiunile, responsabilităţile, termenele, precum şi alte componente.

Art. 65 Documentele manageriale de evidenţă sunt:

 1. statul de funcţii;
  1. organigrama unităţii de învăţământ;
 2. schema orară a unităţii de învăţământ;
  1. planul de şcolarizare;
 3. dosarul cu instrumentele interne de lucru ale directorului.

Personalului din invatamantul preuniversitar ii este interzis sa desfasoare si sa incurajeze actiuni de natura sa afecteze imaginea publica a copilului si viata intima, privata sau familiala a acestuia sau ale celorlalti salariati din unitate.

 

 

 

 

 

TITLUL IV

Personalul unităţii de învăţământ

 

CAPITOLUL 1- Dispoziţii generale

 

 

Art. 66 (1) În unităţile de învăţământ personalul este format din personal didactic de conducere, didactic de predare şi de instruire practică, didactic auxiliar şi personal nedidactic.

 1. Selecţia personalului didactic, a celui didactic auxiliar şi a celui nedidactic din unităţile de învăţământ se face conform normelor specifice fiecărei categorii de personal.
 2. Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică se realizează prin încheierea contractului individual de muncă cu unitatea de învăţământ, prin reprezentantul său legal.

Art. 67 (1) Drepturile şi obligaţiile personalului din învăţământ sunt reglementate de legislaţia în

vigoare.

 1. Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să îndeplinească condiţiile de studii cerute pentru postul ocupat şi să fie apt din punct de vedere medical.
 2. Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile pe care trebuie să le transmită copiilor/elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil.
 3. Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a copilului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia sau ale celorlalţi salariaţi din unitate.
 4. Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal, fizic sau emoţional copiii şi/sau colegii.
 5. Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia de a veghea la siguranţa copiilor, pe parcursul desfăşurării programului şcolar şi a activităţilor şcolare şi extracurriculare/extraşcolare.
 6. Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia să sesizeze, după caz, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copiilor, inclusiv în legătură cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică.

Art. 68 (1) Structura de personal şi organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin statele de funcţii şi prin proiectul de încadrare ale fiecărei unităţi de învăţământ.

 1. Prin organigrama unităţii se stabilesc: structura de conducere şi ierarhia internă, organismele consultative, catedrele, comisiile şi celelalte colective de lucru, compartimentele de specialitate sau alte structuri funcţionale prevăzute de legislaţia în vigoare.
 2. Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an şcolar, se aprobă de către consiliul de administraţie şi se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ.

Art. 69 (1) Coordonarea activităţii structurilor unităţilor de învăţământ se realizează de către un coordonator numit, de regulă, dintre cadrele didactice titulare, prin hotărâre a consiliului de administraţie, la propunerea directorului.

(2)      Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia de a veghea la siguranţa copiilor/elevilor, pe parcursul desfăşurării programului şcolar şi a activităţilor şcolare, extracurriculare/extraşcolare.

(3)      Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia să sesizeze, după caz, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copiilor/elevilor, inclusiv în legătură cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică.

(4) La nivelul structurilor arondate unităţilor de învăţământ se pot constitui subcomisii şi colective de lucru proprii. Conform regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, acestea sunt integrate în organismele corespunzătoare de la nivelul acesteia.

Art. 70 Personalul didactic de predare este organizat în catedre/comisii metodice şi în colective/comisii de lucru pe diferite domenii de activitate, în conformitate cu normele legale în vigoare şi cu prevederile prezentului regulament. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ cuprinde prevederi specifice referitoare la organizarea şi funcţionarea catedrelor, comisiilor şi colectivelor.

Art. 71  (1) Personalul didactic auxiliar şi nedidactic este organizat în compartimente de specialitate care se află în subordinea directorului, în conformitate cu organigrama unităţii de învăţământ.

(2)   Prin organigrama unităţii se stabilesc: structura de conducere şi ierarhia internă, organismele consultative, comisiile şi celelalte colective de lucru, compartimentele de specialitate sau alte structuri funcţionale prevăzute de legislaţia în vigoare.

          (3)        Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an şcolar, se aprobă de către consiliul de administraţie şi se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ.

 

Art. 72 La nivelul unităţii de învăţământ funcţionează, de regulă, următoarele compartimente/servicii de specialitate: financiar, administrativ, precum şi alte compartimente sau servicii, potrivit legislaţiei în vigoare.

 

CAPITOLUL 2 - Personalul didactic

 

 

 

Art. 73 Personalul didactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de contractele colective de muncă aplicabile.

Art. 74 Pentru încadrarea şi menţinerea în funcţie, personalul didactic are obligaţia să prezinte un certificat medical, eliberat pe un formular specific, aprobat prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării şi ministrului sănătăţii.

Art. 75 Personalul didactic are obligaţia de a participa la activităţi de formare continuă, în condiţiile

legii.

Art. 76 Se interzice personalului didactic de predare să condiţioneze evaluarea copiilor sau calitatea prestaţiei didactice la grupă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la copii sau de la reprezentanţii legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancţionează conform legii.

 

 

CAPITOLUL 3 - Personalul nedidactic

 

 

 

Art. 77 (1) Personalul nedidactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de contractele colective de muncă aplicabile.

 1. Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice dintr-o unitate de învăţământ sunt coordonate de director. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatele concursului.
 2. Angajarea personalului nedidactic în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică se face de către director, cu aprobarea consiliului de administraţie, prin încheierea contractului individual de muncă. Art. 78 (1) Activitatea personalului nedidactic este coordonată, de regulă, de administratorul de patrimoniu.
 3. Programul personalului nedidactic se stabileşte de către administratorul de patrimoniu potrivit nevoilor unităţii de învăţământ şi se aprobă de către directorul unităţii de învăţământ.
 4. Administratorul de patrimoniu stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. în funcţie de nevoile unităţii, directorul poate solicita administratorului de patrimoniu schimbarea acestor sectoare.
 5. Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte activităţi decât cele necesare unităţii de învăţământ.
 6. Administratorul de patrimoniu sau, în lipsa acestuia, altă persoană din cadrul compartimentului administrativ, desemnată de către director, trebuie să se îngrijească, în limita competenţelor, de verificarea periodică a elementelor bazei materiale a unităţii de învăţământ, în vederea asigurării securităţii copiilor/personalului din unitate.

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 4 - Evaluarea personalului din unităţile de învăţământ

 

 

 

Art. 79 (1) Evaluarea personalului se face conform legislaţiei în vigoare şi a contractelor colective de muncă aplicabile.

(2) Inspectoratul şcolar realizează evaluarea periodică a resursei umane din unităţile de învăţământ

preuniversitar, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 80 (1) Evaluarea personalului didactic se realizează, în baza fişei de evaluare adusă la cunoştinţă la începutul anului şcolar.

 1. Evaluarea personalului nedidactic se realizează la sfârşitul anului calendaristic.
 2. Conducerea unităţii de învăţământ va comunica în scris personalului didactic/nedidactic rezultatul evaluării conform fişei specifice.

 

 

 

CAPITOLUL 5 - Răspunderea disciplinară a personalului din unitatea de învăţământ

 

 

 

Art. 81 Personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi cel de conducere răspund disciplinar conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 82 Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

TITLUL V

Organisme funcţionale şi responsabilităţi ale cadrelor didactice

 

CAPITOLUL 1 - Organisme funcţionale la nivelul unităţii de învăţământ

 

 

SECŢIUNEA 1

Consiliul profesoral

 

 

 

Art. 83 (1) Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice de conducere, de predare şi de instruire practică dintr-o unitate de învăţământ. Preşedintele consiliului profesoral este directorul.

 1. Consiliul profesoral se întruneşte lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la

solicitarea a minimum 1/3 din numărul personalului didactic de predare şi instruire practică.

 1. Personalul didactic de conducere, de predare şi instruire practică are dreptul să participe la toate şedinţele consiliilor profesorale din unităţile de învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea şi are obligaţia de a participa la şedinţele consiliului profesoral din unitatea de învăţământ unde declară, în scris, la începutul fiecărui an şcolar, că are norma de bază. Absenţa nemotivată de la şedinţele consiliului profesoral din unitatea de învăţământ unde are norma de bază se consideră abatere disciplinară.
 2. Cvorumul necesar pentru întrunirea în şedinţă a Consiliului profesoral este de 2/3 din numărul total al membrilor, cadre didactice de conducere, de predare şi instruire practică, cu norma de bază în unitatea de învăţământ.
 3. Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor consiliului profesoral cu norma de bază în unitate, şi sunt obligatorii pentru personalul unităţii de învăţământ, precum şi pentru copii, părinţi/tutori/reprezentanţi legali. Modalitatea de vot se stabileşte la începutul şedinţei.
 4. Directorul unităţii de învăţământ numeşte, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, ales de consiliul profesoral. Secretarul are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral.
 5. La şedinţele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcţie de tematica dezbătută, personalul didactic auxiliar şi/sau personalul nedidactic din unitatea de învăţământ, reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai consiliului elevilor, ai autorităţilor administraţiei publice locale şi ai operatorilor economici şi ai altor parteneri educaţionali. La şedinţele consiliului profesoral pot participa şi reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar care au membri în unitate.
  1. La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, toţi participanţii au obligaţia să semneze

procesul-verbal de şedinţă.

 1. Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. Registrul de procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină şi se înregistrează. Pe ultima pagină, directorul unităţii de învăţământ semnează pentru certificarea numărului paginilor registrului şi aplică ştampila unităţii de învăţământ.
 2. Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoţit de un dosar care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.), numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă. Registrul şi dosarul se păstrează într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul şi la directorul unităţii de învăţământ.

Art. 84 Consiliul profesoral are următoarele atribuţii:

 1. analizează, dezbate şi validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de învăţământ, care se face public;
  1. alege, prin vot secret, reprezentanţii personalului didactic în consiliul de administraţie;
 2. dezbate, avizează şi propune consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare instituţională al unităţii de învăţământ;
 3. dezbate şi aprobă rapoartele de activitate semestrial şi anual, precum şi eventuale completări sau modificări ale acestora;
 4. aprobă raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentat de fiecare cadru didactic din unitate;
 5. propune acordarea recompenselor pentru copii şi pentru personalul didactic din unitatea de învăţământ, conform reglementărilor în vigoare;
 6.  avizează oferta de curriculum la decizia şcolii pentru anul şcolar următor şi o propune spre aprobare consiliului de administraţie;
  1.  avizează proiectul planului de şcolarizare;
 7. validează fişele de autoevaluare ale personalului didactic al unităţii de învăţământ, în baza cărora se stabileşte calificativul anual;
 8. formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic, care solicită acordarea gradaţiei de merit sau a altor distincţii şi premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a activităţii desfăşurate de acesta;
  1. propune consiliului de administraţie programele de formare continuă şi dezvoltare profesională ale

cadrelor didactice;

 • propune consiliului de administraţie premierea şi acordarea titlului „Profesorul anului” personalului didactic de predare şi instruire practică cu rezultate deosebite în activitatea didactică, în unitatea de învăţământ; dezbate şi avizează regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;
 • dezbate, la solicitarea ministerului, a inspectoratului şcolar sau din proprie iniţiativă, proiecte de acte normative şi/sau administrative cu caracter normativ, care reglementează activitatea la nivelul sistemului naţional de învăţământ, formulează propuneri de modificare sau de completare a acestora;
 • dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea actului educaţional din unitatea de învăţământ şi propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a acestuia;
 • alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, în condiţiile legii;
 • îndeplineşte, în limitele legii, alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie, precum şi orice alte atribuţii potrivit legislaţiei în vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile;

u) propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ, conform legii.

 

Art. 85 Documentele consiliului profesoral sunt:

 1. tematica şi graficul şedinţelor consiliului profesoral;
  1. convocatoare ale consiliului profesoral;
 2. registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoţit de dosarul cu anexele proceselor-verbale.

 

 

 

 

SECŢIUNEA a 2-a Comisia pentru curriculum

 

 

Art. 86   (1)  Comisiile de la nivelul unităţii de învăţământ îşi desfăşoară activitatea pe baza deciziei de constituire emise de directorul unităţii de învăţământ.

(2)   Activitatea comisiilor din unitatea de învăţământ şi documentele elaborate de membrii comisiei sunt reglementate prin acte normative sau prin regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ.

(3)   Fiecare unitate de învăţământ îşi elaborează proceduri, privind funcţionarea comisiilor în funcţie de nevoile proprii.

 

Art. 87 (1) În cadrul unei unităţi de învăţământ, catedrele/comisiile se constituie din minimum

3 membri, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare.

 1. Activitatea comisiei pentru curriculum este coordonată de şeful catedrei, respectiv responsabilul comisiei pentru curriculum, ales de către membrii catedrei şi validat de consiliul de administraţie al unităţii.
  1. Tematica şedinţelor este elaborată la nivelul catedrei comisiei pentru curriculum, sub îndrumarea responsabilului comisiei, şi este aprobată de directorul unităţii de învăţământ.

Art. 88 Atributiile comisiei pentru curriculum sunt urmatoarele:

 1. stabileste modalitatile concrete de implementare a curriculumului national, selecteaza auxiliarele didactice si mijloacele de invatamant din lista celor aprobate/avizate de MEN, adecvate specificului unitatii de invatamant si nevoilor educationale ale copiilor, in vederea realizarii potentialului maxim al acestora si atingerii standardelor nationale.
 2. elaboreaza oferta CDS pana la data realizarii schemei de incadrare cu personal didactic de predare pentru anul scolar urmator si o propune spre dezbatere consiliului profesoral. CDS cuprinde si oferta stabilita la nivel national.
 3. elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale menite să conducă la atingerea obiectivelor educaţionale asumate şi la progresul şcolar;
 4. consiliază cadrele didactice debutante, în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale;
  1. elaborează instrumente de evaluare şi notare;
  2. analizează periodic performanţele şcolare ale copiilor;
 5. monitorizează parcurgerea programei la fiecare grupă/clasă şi modul în care se realizează evaluarea copiilor;
 6. organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare — acţiuni specifice unităţii de învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc.;
  1. implementează standardele de calitate specifice;
  2. realizează şi implementează proceduri de îmbunătăţire a calităţii activităţii didactice;
 7. orice alte atribuţii decurgând din legislaţia în vigoare şi din regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii.

Art. 89 Atribuţiile responsabilului comisiei pentru curriculum sunt următoarele:

 1. organizează şi coordonează întreaga activitate a catedrei/comisiei pentru curriculum (întocmeşte şi completează dosarul comisiei, coordonează realizarea instrumentelor de lucru la nivelul comisiei, elaborează rapoarte şi analize, propune planuri de obţinere a performanţelor şi planuri remediale, după consultarea cu membrii comisiei pentru curriculum, precum şi alte activităţi stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii);
 2. stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru al comisiei pentru curriculum; atribuţia responsabilul comisiei pentru curriculum este stipulată în fişa postului didactic;
 3. evaluează, pe baza unor criterii de performanţă stabilite la nivelul unităţii de învăţământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, activitatea fiecărui membru al catedrei;
  1. propune participarea membrilor la cursuri de formare;
  2. participă la acţiunile şcolare şi extraşcolare iniţiate în unitatea de învăţământ;
 4. efectuează asistenţe la ore, conform planului de activitate al comisiei pentru curriculum sau la

solicitarea directorului;

 1. elaborează semestrial informări asupra activităţii comisiei pentru curriculum, pe care le prezintă în

consiliul profesoral;

 1. îndeplineşte orice alte atribuţii decurgând din legislaţia în vigoare.

 

 

 

CAPITOLUL 2 -

Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare

 

 

 

Art. 90 (1) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare este, de regulă, un cadru didactic titular, propus de consiliul profesoral şi aprobat de către consiliul de administraţie, în baza unor criterii specifice aprobate de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.

 1. Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare coordonează activitatea educativă din unitatea de învăţământ, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ, cu consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţia de părinţi, şi cu partenerii guvernamentali şi neguvernamentali.
 2. Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor strategiilor ministerului educaţiei privind educaţia formală şi nonformală.
 3. Directorul unităţii de învăţământ stabileşte atribuţiile coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii.
 4. Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare poate fi remunerat suplimentar din fonduri extrabugetare, conform legislaţiei în vigoare.

Art. 91 Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare are următoarele atribuţii:

 1. coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea educativă nonformală din unitatea de învăţământ;
  1. avizează planificarea activităţilor din cadrul programului activităţilor educative ale grupei;
 2. elaborează proiectul programului/calendarul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare ale unităţii de învăţământ, în conformitate cu planul de dezvoltare instituţională, cu direcţiile stabilite de către inspectoratul şcolar şi minister, în urma consultării consiliului reprezentativ al părinţilor/asociatiei de parinti şi îl supune spre aprobare consiliului de administraţie;
  1. elaborează, propune şi implementează proiecte şi programe educative;
 3. identifică tipurile de activităţi educative extraşcolare care corespund nevoilor copiilor, precum şi posibilităţile de realizare a acestora, prin consultarea consiliului reprezentativ al părinţilor/asociatiei de parinti;
  1. prezintă consiliului de administraţie rapoarte semestriale privind activitatea educativă şi rezultatele

acesteia;

 1. diseminează informaţiile privind activităţile educative derulate în unitatea de învăţământ;
 2. facilitează implicarea consiliului reprezentativ al părinţilor şi a partenerilor educaţionali în activităţile

educative;

 1. elaborează tematici şi propune forme de desfăşurare a consultaţiilor cu părinţii, tutorii sau susţinătorii

legali pe teme educative;

 1. propune/elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative nonformale desfăşurate la nivelul unităţii de învăţământ;
  1. orice alte atribuţii rezultând din legislaţia în vigoare.

Art. 92 Portofoliul coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare conţine:

 1. oferta educaţională a unităţii de învăţământ în domeniul activităţii educative extraşcolare;
  1. planul anual şi semestrial al activităţii educative extraşcolare;
 2. programe de parteneriat pentru realizarea de activităţi educative extraşcolare;
  1. programe educative de prevenţie şi intervenţie;
 3. modalităţi de monitorizare şi evaluare a activităţii educative extraşcolare;
 4. măsuri de optimizare a ofertei educaţionale extraşcolare;
  1. rapoarte de activitate semestriale şi anuale;
 5. documente care reglementează activitatea extraşcolară, în format letric/electronic, transmise de inspectoratul şcolar şi minister, privind activitatea educativă extraşcolară.

Art. 93 (1) Inspectoratul şcolar stabileşte o zi metodică pentru coordonatorii pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare.

(2) Activitatea desfăşurată de coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare se regăseşte în raportul anual de activitate, prezentat în consiliul de administraţie. Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară este parte a planului de dezvoltare instituţională a unităţii de învăţământ.

 

 

CAPITOLUL 3 - Comisiile din unităţile de învăţământ

 

 

 

Art. 94 (1) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează următoarele comisii:

 1. cu caracter permanent;
 2. cu caracter temporar;
 3. cu caracter ocazional.
  1. Comisiile cu caracter permanent sunt:
   • Comisia pentru curriculum;
   • Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii;
   • Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă;
   • Comisia pentru controlul managerial intern;
   • Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii.
 4. Comisiile cu caracter permanent îşi desfăşoară activitatea pe tot parcursul anului şcolar, comisiile cu caracter temporar îşi desfăşoară activitatea doar în anumite perioade ale anului şcolar, iar comisiile cu caracter ocazional sunt înfiinţate ori de câte ori se impune constituirea unei astfel de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul unităţii de învăţământ.
 5. Comisiile cu caracter temporar şi ocazional vor fi stabilite de fiecare unitate de învăţământ, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ.

 (5) Comisiile de la nivelul unităţii de învăţământ îşi desfăşoară activitatea pe baza deciziei de constituire emise de directorul unităţii de învăţământ;

 •  

(7)  Fiecare unitate de învăţământ îşi elaborează proceduri, privind  funcţionarea comisiilor în funcţie de

nevoile proprii.

COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

Art. 95  (1)    În baza metodologiei elaborate de M.E.N, grădiniţa elaborează şi  adoptă  propria strategie şi propriul regulament de funcţionare al comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.

(2) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii are următoarele atribuţii:

a)       elaborează  Regulamentul  comisiei,  planul  operaţional,  programe  de activități  semestriale  și anuale;

b)       colaborează cu toate compartimentele și colectivele din grădiniţă;

c)       elaborează  și coordonează  aplicarea  procedurilor  și activităților  de evaluare  și asigurare  a calității,

d)       aprobate   de   conducerea   grădiniţei,   conform   domeniilor   și   criteriilor   prevăzute   de   legislația   în vigoare;

e)       elaborează  anual  un  raport  de  evaluare  internă  privind  calitatea  educației  din  unitatea  școlară,  pe baza   căruia   directorul   elaborează   raportul  general  privind   starea   și  calitatea   învățământului  din unitatea  școlară.  Raportul  este  adus  la  cunoștința  tuturor  beneficiarilor,  prin  afișare  sau  publicare  și este pus la dispoziția  evaluatorului  extern;

f)       elaborează  propuneri  de îmbunătățire  a calității  educației;

g)       cooperează   cu  Agenția   Română   de   Asigurare   a  Calității  în  Învățământul  Preuniversitar,  cu  alte agenții  și organisme  abilitate  sau instituții  similare  din țară ori din străinătate,  potrivit  legii.

 

COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI ELIMINAREA VIOLENȚEI, A FAPTELOR DE CORUPȚIE ȘI DISCRIMINARII ÎN MEDIUL ȘCOLAR SI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂŢII

Art. 96 (1) La  nivelul  Grădiniței Nr. 218 funcţionează  Comisia  pentru prevenirea şi eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminarii în mediul școlar si promovarea interculturalităţii, conform Strategiei cu privire la reducerea fenomenului de violenţă  în  unităţile de învăţământ.

 (2)  Componenţa  şi  atribuţiile  Comisiei  pentru  prevenirea  şi  eliminarea  violenței,  a  faptelor de corupție și discriminarii în mediul școlar si promovarea interculturalităţii respectă reglementările naţionale în vigoare.

(3)      Componenţa  nominală  a  Comisiei  pentru  prevenirea  şi  eliminarea  violenței,  a  faptelor  de  corupție și discriminarii în mediul școlar si promovarea interculturalităţii se stabileşte prin decizia internă a directorului unităţii de învăţământ, după discutarea şi aprobarea ei în consiliul de administraţie.

(4)      La  nivelul Grădiniței Nr. 218,  Comisia  este  formată  din 5  membri: patru cadre didactice şi un reprezentant al părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali. La şedinţele  de lucru ale comisiei sunt invitaţi să  participe, acolo  unde  este  posibil,  în  calitate  de  observatori,  reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale cu activitate în domeniul drepturilor omului.

(5) Unitatea   de   învăţământ,   în  cadrul   Comisiei  pentru  prevenirea   şi  eliminarea   violenței,   a faptelor de corupție și discriminarii în mediul școlar si promovarea interculturalităţii, elaborează şi adoptă anual propriul Plan operaţional al unităţii şcolare privind reducerea fenomenului violenţei în mediul  şcolar,  eliminarea  corupției  și discriminării  și promovarea  interculturalității in  conformitate  cu  prevederile  legislaţiei  în  vigoare,  respectiv  cu  prevederile  Planului  cadru de  acţiune   pentru  creşterea  gradului  de  siguranţă   a  preșcolarilor  şi  a  personalului  didactic,  asigurarea unui mediu securizat  în  unitatea  de  învăţământ  se  realizează  de  către  administraţia  publică  locală, instituţii specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, inspectoratele şcolare şi respectiv unităţile de învăţământ.

(6) Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminarii în mediul școlar si promovarea interculturalităţii este responsabilă de punerea  în  aplicare,  la  nivelul  unităţii de învăţământ, a prevederilor Planului cadru de acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a preşcolarilor şi a personalului în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ.

În acest sens, Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar:

(a)      are  obligaţia  de  a  colabora  cu  autorităţile  administraţiei  publice  locale,  cu  reprezentanţii  poliţiei  şi ai jandarmeriei pentru a creşte siguranţa în unitatea de învăţământ;

(b)      elaborează rapoarte privind securitatea preşcolarilor din unitatea de învăţământ;

(c)      propune  conducerii  unităţii  de  învăţământ  măsuri  specifice,  rezultate  după  analiza   factorilor  de  risc şi a situaţiei specifice, care să aibă drept consecinţă creşterea gradului de siguranţă a preşcolarilor şi a personalului din unitate în incinta şi în zonele adiacente unităţii de învăţământ.

elaborează  programe  de activități  semestriale  și anuale;

(d)     colaborează cu toate compartimentele și colectivele din grădiniţă;

(e)      sprijină colectivul grădiniţei în realizarea unui climat de disciplină.

(f)      monitorizează respectarea Regulamentului intern.

(g)      colaborează cu instituțiile de profil din comunitate.

(h)      elaborează şi desfăşoară  activităţi de  informare,  prevenire  şi  combatere  a  violenţei  conform OMECT nr. 1409/2007.

(i)       elaborarea unui plan de acţiune pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii şi prevenirea şi combaterea violenţei.

(j)       elaborarea şi implementarea codului de conduită care să reglementeze comportamentele nondiscriminatorii şi nonviolente la nivelul grădiniţei.

(k)      prevenirea şi medierea conflictelor apărute ca urmare a aplicării măsurilor ce vizează respectarea principiilor şcolii incluzive.

(l)       sesizarea autorităţilor  competente  în  cazul  identificării   formelor   grave   de   discriminare   sau violenţă.

(m)     monitorizarea şi evaluarea acţiunilor întreprinse pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii şi pentru prevenirea şi eliminarea violenţei

(n)      elaborarea, anual, a unui raport care să cuprindă referiri la acţiunile întreprinse pentru prevenirea discriminării, promovarea  interculturalităţii, pentru  prevenirea  şi  eliminarea  violenţei  şi  la  rezultatele obţinute în rezolvarea cazurilor de discriminare, segregare sau violenţă.

(7)   În  cadrul  Grădiniței  Nr. 218  se  stabilesc  condiţiile  de acces  în unitate a  personalului  unităţii,  preşcolarilor  şi  al  vizitatorilor,   acestea   fiind   incluse   în regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ.

(8) Inspectoratele  şcolare  monitorizează  activitatea  Comisiilor  de  combatere   a   discriminării   din cadrul unităţilor de învăţământ.

COMISIA DE CONTROL MANAGERIAL INTERN

Art.  97  (1) La  nivelul Grădiniței Nr. 218  se  constituie,  prin decizie a directorului, în baza hotarârii Consiliului de administratie, Comisia de control managerial intern, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea codului controlului   intern/managerial,   cuprinzând   standardele   de   control  intern/managerial  la   entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Comisia funcţionează în baza OMFP nr. 946/2005, fiind compusă din 5 membri:

(a)      cadru didactic – preşedinte;

(b)      secretarul  grădiniţei – secretar;

(c)      contabilul grădiniţei – vicepreşedinte;

(d)     administratorul grădiniţei – membru;

(e)      membru CEAC al grădiniţei- membru.

(3) Comisia se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.

(4) Comisia de control managerial intern are următoarele atribuţii:

(a)      elaborează programul de dezvoltare al sistemului de control managerial al școlii, care cuprinde

          obiective,  acțiuni,  responsabilități,  termene,  precum și alte măsuri  necesare dezvoltării  acesteia;

(b)      supune   aprobării   Consiliului   de   Administrație   programul   de   dezvoltare   a   sistemului  de   control managerial  al unității  și asigură  actualizarea  sa;

(c)      primește de  la  compartimentele  din  unitate  informări  referitoare  la  progresele  înregistrate  cu  privire la dezvoltarea sistemelor proprii de control managerial, în raport cu programele adoptate, precum și referiri  la situațiile  deosebite și la acțiunile  de monitorizare,  coordonare și îndrumare  întreprinse;

(d)     elaborează și monitorizează registrul riscurilor;

(e)      monitorizează elaborarea și implementarea procedurilor la nivelul școlii;

(f)      îndrumă compartimentele din unitate în elaborarea programelor, în realizarea și actualizarea acestora și în alte activități  legate  de controlul  managerial;

(g)      prezintă conducerii informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului  managerial  în  raport  cu  programul  adoptat  la  nivelul  unității,  la  acțiunile  de  monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică precum și la alte probleme în legătură cu acest domeniu.

(h)      asigură coordonarea deciziilor şi acţiunilor compartimentelor structurale ale entităţii publice;

(i)       organizează, când necesităţile o impun, structuri specializate care să sprijine  managementul  în activitatea de coordonare;

(j)       coordonează şi influenţează decisiv rezultatele interacţiunii dintre salariaţi în cadrul raporturilor profesionale;

(k)      conştientizează salariaţii asupra consecinţelor deciziilor şi  ale  acţiunilor  lor  asupra  întregii  entităţi publice;

(l)       organizează  consultări  prealabile,  în  vederea  unei  bune  coordonări,  în  cadrul  compartimentelor  cât şi între structurile unităţi de învăţământ.

COMISIA PENTRU SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ŞI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Art. 98  (1) Este constituita şi  funcţionează  în  conformitate  cu  Legea  319/2006  privind  normele  generale de protecţie a muncii și cu prevederile Regulamentul-cadru de  organizare  şi  funcţionare  a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul MENCS nr. 5079 din 31 august 2016.

(2)      Comisia pentru securitate și sănătate în muncă și pentru situaţii de urgenţă are în componenţă educatoare reprezentante pentru cadrele didactice şi administratoriul de patrimoniu pentru personalul auxiliar  şi nedidactic  și reprezentantul  firmei  pentru situații  de urgență.

(3)      Componenţa comisiei se stabileşte la fiecare început de an  şcolar  şi  este  coordonată  de  un preşedinte desemnat de Consiliul de administraţie.

(4) Atribuţiile Comisia pentru SSM și pentru SU constau în:

(a)      organizarea  activității  de prevenire  şi stingere  a incendiilor  prin planul anual de muncă;

(b)      urmăreşte realizarea  acţiunilor  stabilite  şi  prezintă  periodic  normele  şi  sarcinile  de  prevenire  şi  stingere  ce  revin  personalului  precum  şi  consecinţele  diferitelor  manifestări  de   neglijenţă   şi nepăsare;

(c)      întocmirea necesarului de mijloace şi materiale pentru PSI şi solicitarea fondurilor necesare;

(d)     difuzarea în sălile de grupă a planurilor  de  evacuare  în  caz de  incendiu  şi normele  de  comportare în caz de incendiu;

(e)      elaborarea materialelor informative şi de documentare care să fie utilizate de personalul unităţii în activitatea de prevenire a incendiilor;

(f)      elaborarea  normelor  de  protecţia  muncii  pe  diferite  compartimente  şi  activităţi  ţinând  cont  de riscurile şi accidentele ce pot interveni;

(g)      organizarea instructajelor de protecţia muncii pe activităţi (la fiecare 6 luni);

(h)      elaborarea de materiale  informative  cu  privire  la  riscurile  de  accidente  ce  pot  apărea  în  grădiniţă  şi în afara ei;

(i)       realizarea  de simulări  și exerciții  de evacuare  cu copiii  pentru diferite  situații  de urgență;

(j)       asigurarea        condiţiilor        normale           de        desfăşurare      a          activităţilor      gradiniţei   în    colaborare cu Administraţia Scolilor;

(5)  Comisia de protecţia muncii se întruneşte trimestrial şi ori de câte ori este nevoie;

 

 

TITLUL VI

Structura, organizarea şi responsabilităţile personalului didactic auxiliar şi nedidactic

 

 

CAPITOLUL 1 - Serviciul financiar

SECŢIUNEA 1

Organizare şi responsabilităţi

 

 

 

Art. 99 (1) Serviciul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul unităţii de învăţământ în care sunt realizate: fundamentarea şi execuţia bugetului, evidenţa contabilă, întocmirea şi transmiterea situaţiilor financiare, precum şi orice alte activităţi cu privire la finanţarea şi contabilitatea instituţiilor, prevăzute de legislaţia în vigoare, de contractele colective de muncă aplicabile, de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii şi de regulamentul intern.

 1. Serviciul financiar cuprinde, după caz, administratorul financiar, precum şi ceilalţi angajaţi asimilaţi funcţiei prevăzute de legislaţia în vigoare, denumit generic „contabil”.
  1. Serviciul financiar este subordonat directorului unităţii de învăţământ.

Art. 100  Serviciul financiar are următoarele atribuţii:

 1. desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii de învăţământ;
 2. gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al unităţii de învăţământ, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu hotărârile consiliului de administraţie;
  1. întocmirea proiectului de buget şi a raportului de execuţie bugetară, conform legislaţiei în vigoare şi

contractelor colective de muncă aplicabile;

 1. informarea periodică a consiliului de administraţie cu privire la execuţia bugetară;
 2. organizarea contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor;
 3. consemnarea în documente justificative a oricărei operaţiuni care afectează patrimoniul unităţii de învăţământ şi înregistrarea în evidenţa contabilă a documentelor;
  1. întocmirea şi verificarea statelor de plată în colaborare cu serviciul secretariat;
 4. valorifică rezultatele procesului de inventariere, a patrimoniului, în situaţiile prevăzute de lege şi ori de câte ori consiliul de administraţie consideră necesar;
  1. întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar;
 5. îndeplinirea obligaţiilor patrimoniale ale unităţii de învăţământ faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul local şi faţă de terţi;
  1. implementarea procedurilor de contabilitate;
 6. avizarea, în condiţiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de administraţie, prin care se angajează fondurile unităţii;
  1. asigurarea şi gestionarea documentelor şi a instrumentelor financiare cu regim special;
 7. întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare, realizând operaţiunile prevăzute de normele legale în materie;
 8. orice alte atribuţii specifice serviciului, rezultând din legislaţia în vigoare şi hotărârile consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.

 

 

SECŢIUNEA a 2-a

Management financiar

 

 

Art. 101 (1) Intreaga activitate financiară a unităţilor de învăţământ se organizează şi se desfăşoară cu respectarea legislaţiei în vigoare.

 1. Activitatea financiară a unităţii de învăţământ se desfăşoară pe baza bugetului propriu.
 2. Răspunde de organizarea activităţii financiare şi de încadrarea în bugetul aprobat.

Art. 102 Pe baza bugetului aprobat, directorul şi consiliul de administraţie actualizează programul anual de achiziţii publice, stabilind şi celelalte măsuri ce se impun pentru asigurarea încadrării tuturor categoriilor de cheltuieli în limitele fondurilor alocate.

Art. 103 (1) Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanţare.

(2) Resursele extrabugetare ale unităţii pot fi folosite exclusiv de aceasta, conform hotărârii consiliului

de administraţie.

 

CAPITOLUL 2 - Compartimentul administrativ

SECŢIUNEA 1

Organizare şi responsabilităţi

 

 

 

Art. 104 (1) Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu şi cuprinde personalul nedidactic al unităţii de învăţământ.

(2) Compartimentul administrativ este subordonat directorului unităţii de învăţământ.

Art. 105 Compartimentul administrativ are următoarele atribuţii:

 1. gestionarea bazei materiale;
 2. realizarea reparaţiilor, care sunt în sarcina unităţii, şi a lucrărilor de întreţinere, igienizare, curăţenie şi gospodărire a unităţii de învăţământ;
  1. întreţinerea terenurilor, clădirilor şi a tuturor componentelor bazei didactico-materiale;
  2. realizarea demersurilor necesare obţinerii autorizaţiilor de funcţionare a unităţii de învăţământ;
  3. recepţia bunurilor, serviciilor şi a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul compartimentului;
 3. înregistrarea modificărilor produse cu privire la existenţa, utilizarea şi mişcarea bunurilor din gestiune şi prezentarea actelor corespunzătoare Serviciului financiar;
  1. evidenţa consumului de materiale;
 4. punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ privind sănătatea şi securitatea în muncă, situaţiile de urgenţă şi P.S.I.;
  1. întocmirea proiectului anual de achiziţii şi a documentaţiilor de atribuire a contractelor;
 5. orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare, hotărârile consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Management administrativ

 

 

Art. 106 Evidenţa, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situaţiilor financiare referitoare la patrimoniu şi administrarea bazei didactico-materiale a unităţilor de învăţământ se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Art. 107 (1) Inventarierea bunurilor unităţii de învăţământ se realizează de către comisia de inventariere, numită prin decizia directorului.

 (2) Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea unităţii de învăţământ se supun aprobării consiliului de administraţie de către director, la propunerea administratorului de patrimoniu, în baza solicitării compartimentelor funcţionale.

Art. 108 (1) Bunurile aflate în proprietatea unităţii de învăţământ de stat sunt administrate de către consiliul de administraţie.

(2) Bunurile aflate în proprietatea unităţii de învăţământ particular sunt supuse regimului juridic al proprietăţii private.

Art. 109 Bunurile, care sunt temporar disponibile şi care sunt în proprietatea sau administrarea unităţii de învăţământ, pot fi închiriate în baza hotărârii consiliului de administraţie.

 

 

 

TITLUL VII

Beneficiarii primari ai educatiei

 

CAPITOLUL 1 - Dobândirea si exercitarea calităţii de prescolar

 

 

 

Art. 110 Beneficiarii primari ai educaţiei sunt antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii.

Art. 111 (1) Dobândirea calităţii de preşcolar/elev se obţine prin înscrierea într-o unitate de învăţământ.

(2) Înscrierea se aprobă de către consiliul de administraţie, cu respectarea legislaţiei în vigoare, a prezentului regulament şi a regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii, ca urmare a solicitării scrise a părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali.

Art. 112 (1) In situatia in care, pe durata clasei pregatitoare sau a clasei I, elevul acumuleaza absente ca urmare a unor probleme de sanatate sau se observa manifestari de oboseala sau de neadaptare scolara, parintii, tutorii sau sustinatorii legali pot depune la unitatea de invatamant o solicitare de retragere a elevului in vederea reinscrierii in anul scolar urmator, in clasa corespunzatoare nivelului din care s-a retras; la cererea motivata a parintelui, reinscrierea se poate face si in anul scolar in care s-a solicitat retragerea, in clasa anterioara nivelului din care s-a retras elevul.

 1. In situaţia solicitării de retragere menţionate la alin. (1), unităţile de învăţământ vor consilia părinţii, tutorii sau susţinătorii legali privind nevoia de a lua decizii în interesul educaţional al elevului şi îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluţionată decât în situaţia în care evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă necesitatea reînscrierii în clasa anterioara sau in clasa corespunzatoare nivelului din care s-a retras.
  1. Evaluarea dezvoltării psihosomatice a elevilor, menţionată la alin. (2), se efectuează sub coordonarea

CJRAE.

(4)      Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la activităţile existente în programul fiecărei unităţi de învăţământ.

(5)      Prezenţa elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care consemnează, în mod obligatoriu, fiecare absenţă. Motivarea absenţelor se face de către cadrul didactic în ziua prezentării actelor justificative.

(6)      Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt, după caz: adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverinţă/certificat medical/foaie de externare/scrisoare medicală eliberate de unitatea sanitară în care elevul a fost internat. Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului şcolar sau a medicului de familie care are în evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor.

 

 

CAPITOLUL 2 - Activitatea educativă extraşcolară

 

 

 

Art. 113 Activitatea educativă extraşcolară din unităţile de învăţământ este concepută ca mijloc de dezvoltare personală, ca modalitate de formare şi întărire a culturii organizaţionale a unităţii de învăţământ şi ca mijloc de îmbunătăţire a motivaţiei, frecvenţei şi performanţei şcolare, precum şi de remediere a unor probleme comportamentale ale elevilor.

Art. 114 (1) Activitatea educativă extraşcolară din unităţile de învăţământ se desfăşoară în afara orelor

de curs.

(2) Activitatea educativă extraşcolară din unităţile de învăţământ se poate desfăşura fie în incinta unităţii de învăţământ, fie în afara acesteia, în palate şi cluburi ale copiilor, în cluburi sportive şcolare, în baze sportive şi de agrement, în spaţii educaţionale, culturale, sportive, turistice, de divertisment.

Art. 115 (1) Activităţile educative extraşcolare desfăşurate în unităţile de învăţământ pot fi: culturale, civice, artistice, tehnice, aplicative, ştiinţifice, sportive, turistice, de educaţie rutieră, antreprenoriale, pentru protecţie civilă, de educaţie pentru sănătate şi de voluntariat.

 1. Activităţile educative extraşcolare pot consta în: proiecte şi programe educative, concursuri, festivaluri, expoziţii, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări, expediţii, şcoli, tabere şi caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite, ateliere deschise etc.
 2. Activitatea educativă poate fi proiectată atât la nivelul fiecărei grupe/clase de antepreşcolari/preşcolari/elevi, de către educator-puericultor /educatoare /învăţător /institutor/profesor pentru învăţământul preşcolar/primar/profesor diriginte, cât şi la nivelul unităţii de învăţământ, de către coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare.
 3. Activităţile educative extraşcolare sunt stabilite în consiliul profesoral al unităţii de învăţământ, în conformitate cu opţiunile elevilor şi ale părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, precum şi cu resursele de care dispune unitatea de învăţământ.
 4. Organizarea activităţilor extraşcolare sub forma excursiilor, taberelor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber care necesită deplasarea din localitatea de domiciliu se face în conformitate cu regulamentul aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.
 5. Calendarul activităţilor educative extraşcolare este aprobat de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.

Art. 116  Evaluarea activităţii educative extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ se centrează pe:

 1. gradul de dezvoltare şi diversificare a setului de competenţe-cheie;
  1. gradul de responsabilizare şi integrare socială;
 2. cultura organizaţională;
  1. gradul de formare a mentalităţii specifice învăţării pe tot parcursul vieţii.

Art. 117 (1) Evaluarea activităţii educative extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ este realizată, anual, de către coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare.

 1. Raportul anual privind activitatea educativă extraşcolară derulată la nivelul unităţii de învăţământ este prezentat şi dezbătut în consiliul profesoral şi aprobat în consiliul de administraţie.
 2. Raportul anual privind activitatea educativă extraşcolară derulată la nivelul unităţii de învăţământ este inclus în raportul anual privind calitatea educaţiei în respectiva unitate.

Art. 118  Evaluarea activităţii educative extraşcolare derulate la nivelul unităţii de învăţământ este parte a evaluării instituţionale a respectivei unităţi de învăţământ.

 

 

CAPITOLUL 3 - Evaluarea copiilor

 

 

 

Art. 119 Evaluarea are la bază identificarea nivelului la care se află copilul raportat la competenţele specifice ale fiecărei discipline în scopul optimizării învăţării.

Art. 120 (1) Conform legii, evaluările în sistemul de învăţământ românesc se realizează la nivel de

domeniu de studiu sau modul de pregătire.

(2) În sistemul de învăţământ preuniversitar evaluarea se centrează pe competenţe, oferă feedback real copiilor, părinţilor şi cadrelor didactice şi stă la baza planurilor individuale de învăţare.

Art. 121 (1) Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează permanent, pe parcursul anului şcolar. Art. 122 (1) Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârstă şi de particularităţile psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educaţiei şi de specificul fiecărei discipline.

Art. 123 (1) Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin:

 1. aprecieri descriptive privind dezvoltarea copilului — la nivelurile antepreşcolar, preşcolar şi clasa pregătitoare;
  1. calificative la clasele I—IV şi în învăţământul special care şcolarizează elevi cu deficienţe grave,

severe, profunde sau asociate;

 1. note de la 1 la 10 în învăţământul secundar şi în învăţământul postliceal.

Art. 124 (1) Pentru nivelul preşcolar, rezultatele evaluării se comunică şi se discută cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali.

 

 

CAPITOLUL 4 - Transferul copiilor

 

 

Art. 125 Copiii au dreptul să se transfere de la o grupa la alta, de la o unitate de învăţământ la alta, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ la care se face transferul.

Art. 126 Transferul copiilor se face cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ la care se solicită transferul şi cu avizul consultativ al consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ de la care se transferă.

Art. 127 (1) În învăţământul preşcolar, copiii se pot transfera de la o grupă la alta în aceeaşi unitate de învăţământ sau de la o unitate de învăţământ la alta, în limita efectivelor maxime de preşcolari la grupa.

(2) În situaţii excepţionale, în care transferul nu se poate face în limita efectivelor maxime de preşcolari la grupă, inspectoratul şcolar poate aproba depăşirea efectivului maxim, în scopul efectuării transferului. Art. 128 (1) Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ, profilul şi/sau specializarea se efectuează, de regulă, în perioada intersemestrială sau a vacanţei de vara. Prin exceptie, preşcolarii se pot transfera oricând în timpul anului şcolar, ţinând cont de interesul superior al copilului.

(2) Elevii din învăţământul preuniversitar de stat se pot transfera în învăţământul particular, cu acordul unităţii primitoare şi în condiţiile stabilite de propriul regulament de organizare şi funcţionare.

Art. 129 (1) Pentru copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, în funcţie de evoluţia acestora se pot face propuneri de reorientare dinspre învăţământul special/special integrat spre învăţământul de masă şi invers.

(2) Propunerea de reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat cu copilul în cauză sau de către părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copilului şi de către consilierul pedagog şcolar. Decizia de reorientare se ia de către comisia de orientare şcolară şi profesională din cadrul CJRAE, cu acordul părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali.

 

 

 

 

 

 

TITLUL VIII

Evaluarea unităţilor de învăţământ

 

CAPITOLUL 1 - Dispoziţii generale

 

 

Art. 130 Evaluarea instituţională se realizează în conformitate cu prevederile legale, în două forme

fundamentale:

 1. inspecţia de evaluare instituţională a unităţilor de învăţământ;
  1. evaluarea internă şi externă a calităţii educaţiei.

Art. 131 (1) Inspecţia de evaluare instituţională a unităţilor de învăţământ reprezintă o activitate de evaluare generală a performanţelor diferitelor categorii de unităţi de învăţământ, prin raportare explicită la politicile educaţionale, la scopurile şi obiectivele dezirabile propuse, la standardele asumate în funcţionarea acestora.

 1. Inspecţia de evaluare instituţională se realizează de către inspectoratele şcolare şi minister, prin inspecţia şcolară generală a unităţilor de învăţământ, în conformitate cu prevederile regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ, elaborat de minister.
  1. În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, prin inspecţia şcolară, inspectoratele şcolare:
  2. îndrumă, controlează şi monitorizează calitatea activităţilor de predare—învăţare—evaluare;
  3. îndrumă, controlează, monitorizează şi evaluează calitatea managementului unităţilor de învăţământ.
 2. Conducerea unităţilor de învăţământ şi personalul didactic nu pot refuza inspecţia şcolară, cu excepţia situaţiilor în care, din cauze obiective, probate cu acte doveditoare, aceştia nu îşi pot desfăşura activităţile profesionale curente.

 

 

CAPITOLUL 2 - Evaluarea internă a calităţii educaţiei

 

 

 

Art. 132 (1) Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru unitatea de învăţământ şi este centrată preponderent pe rezultatele învăţării.

(2) Evaluarea internă se realizează potrivit legislaţiei în domeniul asigurării calităţii în învăţământul

preuniversitar.

Art. 133 (1) În conformitate cu prevederile legale, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se înfiinţează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC).

 1. Pe baza legislaţiei în vigoare, unitatea de învăţământ elaborează şi adoptă propria strategie şi propriul regulament de funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.
  1. Conducerea unităţii de învăţământ este direct responsabilă de calitatea educaţiei furnizate.

Art. 134 În procesele de autoevaluare şi monitorizare internă, unităţile de învăţământ profesional şi tehnic vor aplica instrumentele Cadrului naţional de asigurare a calităţii în învăţământul profesional şi tehnic.

Art. 135 (1) Componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

sunt realizate în conformitate cu prevederile legale.

 1. Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii poate fi remunerată, cu

respectarea legislaţiei în vigoare.

 1. Orice control sau evaluare externă a calităţii din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar sau a ministerului se bazează pe analiza raportului de evaluare internă a activităţii din unitatea de învăţământ.

 

 

 

CAPITOLUL 3 - Evaluarea externă a calităţii educaţiei

 

 

 

Art. 136 (1) O formă specifică de evaluare instituţională, diferită de inspecţia generală a unităţilor de învăţământ, o reprezintă evaluarea instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, realizată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar.

 1. Evaluarea externă a calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ se realizează, în conformitate cu prevederile legale, de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar.
  1. Unităţile de învăţământ se supun procesului de evaluare şi acreditare, în condiţiile legii.
  2. Evaluarea, autorizarea şi acreditarea se fac la nivelul structurilor instituţionale, conform prevederilor

legale.

 1. În cazul unităţilor de învăţământ supuse evaluării externe realizate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în bugetele acestora vor fi asigurate, în mod distinct, din finanţarea de bază, sumele necesare acoperirii costurilor, conform tarifelor percepute de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar pentru această activitate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITLUL IX

Partenerii educaţionali

 

CAPITOLUL 1 - Drepturile părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali

 

 

 

Art. 137 (1) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai preşcolarului sunt parteneri educaţionali principali ai unităţilor de învăţământ.

 1. Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copilului au acces la toate informaţiile legate de sistemul de învăţământ care privesc educaţia copiilor lor.
 2. Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copilului au dreptul de a fi susţinuţi de sistemul de învăţământ, pentru a se educa şi a-şi îmbunătăţii aptitudinile ca parteneri în relaţia familie - şcoală. Art. 138 (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului are dreptul să fie informat periodic referitor la situaţia şcolară şi la comportamentul propriului copil.

(2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului are dreptul să dobândească informaţii referitoare numai la situaţia propriului copil.

Art. 139 (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului are acces în incinta unităţii de învăţământ în concordanţă cu procedura de acces, dacă:

 1. a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ;
  1. desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice;
  2. depune o cerere/alt document la secretariatul unităţii de învăţământ;
   1. participă    la    întâlnirile     programate     cu    educatorul    -    puericultor/educatoarea/învăţătorul

/institutorul/profesorul pentru învăţământ preşcolar/primar/profesorul diriginte;

 1. participă la acţiuni organizate de asociaţia de părinţi.

(2) Consiliul de administraţie are obligaţia stabilirii procedurii de acces al părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali în unităţile de învăţământ.

Art. 140 Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali au dreptul să se constituie în asociaţii cu personalitate juridică, conform legislaţiei în vigoare.

Art. 141 (1) Rezolvarea situaţiilor conflictuale sesizate de părintele/tutorele/susţinătorul legal al copilului în care este implicat propriul copil se face prin discuţii amiabile cu salariatul unităţii de învăţământ implicat educatoarea, profesorul pentru învăţământul preşcolar. Părintele/tutorele/susţinătorul legal al copilului are dreptul de a solicita ca la discuţii să participe şi reprezentantul părinţilor. In situaţia în care discuţiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, părintele/tutorele/susţinătorul legal are dreptul de a se adresa conducerii unităţii de învăţământ, printr-o cerere scrisă, în vederea rezolvării problemei.

(2) În cazul în care părintele/tutorele/susţinătorul legal consideră că starea conflictuală nu a fost rezolvată la nivelul unităţii de învăţământ, acesta are dreptul de a se adresa, în scris, inspectoratului şcolar pentru a media şi rezolva starea conflictuală.

 

 

CAPITOLUL 2 - Îndatoririle părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali

 

 

 

Art. 142 (1) Conform legislaţiei în vigoare, la înscrierea copilului în unitatea de învăţământ, părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de grupă/formaţiune de studiu/pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi elevi/preşcolari din colectivitate/unitatea de învăţământ.

 1. Părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu profesorul pentru învăţământul preşcolar pentru a cunoaşte evoluţia copilului. Prezenţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal va fi consemnată în caietul profesorului pentru învăţământ preşcolar cu nume, dată şi semnătură.
  1. Părintele, tutorele sau susţinătorul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor din

patrimoniul unităţii de învăţământ, cauzate de prescolar.

Art. 143 Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc. a copiilor şi a personalului unităţii de învăţământ.

Art. 144 (1) Respectarea prevederilor prezentului regulament şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ este obligatorie pentru părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copiilor.

 

 

CAPITOLUL 3 - Adunarea generală a părinţilor

 

 

 

Art. 145 (1) Adunarea generală a părinţilor este constituită din toţi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copiilor.

 1. Adunarea generală a părinţilor hotărăşte referitor la activităţile de susţinere a cadrelor didactice şi a echipei manageriale a unităţii de învăţământ, privind activitatile si auxiliarele didactice si mijloacele de invatamant necesare în demersul de asigurare a condiţiilor necesare educării copiilor.
 2. În adunarea generală a părinţilor se discută problemele generale ale colectivului de copii şi nu situaţia concretă a unui copil. Situaţia unui copil se discută individual, numai în prezenţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al copilului respectiv.

Art. 146 (1) Adunarea generală a părinţilor se convoacă de către educatoare, profesorul pentru învăţământul preşcolar, de către preşedintele comitetului de părinţi al grupei sau de către 1/3 din numărul total al membrilor săi .

(2) Adunarea generală a părinţilor se convoacă semestrial sau ori de câte ori este nevoie, este valabil întrunită în prezenţa a jumătate plus unu din totalul părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali ai copiilor din grupa respectivă şi adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din cei prezenţi. In caz contrar se convoacă o nouă adunare generală a părinţilor, în cel mult 7 zile, în care se pot adopta hotărâri, indiferent de numărul celor prezenţi, cu votul a jumătate plus unu dintre aceştia.

 

 

CAPITOLUL 4 - Comitetul de părinţi

 

 

 

Art. 147 (1) În Gradinita Nr. 218, la nivelul fiecărei grupe se înfiinţează şi funcţionează comitetul de părinţi.

(2) Comitetul de părinţi se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea generală a părinţilor, convocată de profesorul pentru învăţământul preşcolar care prezidează şedinţa.

 1. Consiliul de conducere al comitetului de părinţi pe grupă se compune din 3 persoane: 1 preşedinte şi 2 membri. In prima şedinţă după alegere, membrii comitetului decid responsabilităţile fiecăruia, pe care le comunica profesorului pentru învăţământul preşcolar.
 2. Consiliul de conducere al comitetului de părinţi pe grupă reprezintă interesele părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali ai copiilor în adunarea generală a părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, în consiliul profesoral şi în relaţiile cu echipa managerială.

Art. 148  Consiliul de conducere al Comitetului de părinţi pe grupă are următoarele atribuţii:

 1. pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinţilor copiilor. Deciziile se iau cu majoritatea simplă a voturilor părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali prezenţi;
 2. susţine organizarea şi desfăşurarea de proiecte, programe şi activităţi educative extraşcolare la nivelul grupei şi a unităţii de învăţământ;
 3. susţine organizarea şi desfăşurarea de programe de prevenire şi combaterea violenţei, asigurarea siguranţei şi securităţii, combaterea discriminării şi reducerea absenteismului în mediul şcolar;
 4. susţine activităţile dedicate întreţinerii, dezvoltării şi modernizării bazei materiale a grupei şi unităţii de învăţământ, prin strângerea de cotizaţii voluntare de la membrii asociaţiei de părinţi şi atragerea de fonduri băneşti şi donaţii de la persoane fizice sau juridice, colectate prin asociaţia de părinţi cu personalitate juridică cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar;
 5. sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi profesorul pentru învăţământ preşcolar şi se implică activ în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a grupei şi a unităţii de învăţământ;
  1. susţine organizarea şi desfăşurarea de activităţi de consiliere şi orientare socioprofesionale;
  2. se implică în asigurarea securităţii copiilor în cadrul activităţilor educative, extraşcolare şi

extracurriculare;

 1. prezintă, semestrial, adunării generale a părinţilor, justificarea utilizării fondurilor alocate, dacă acestea există.

Art. 149 Preşedintele comitetului de părinţi pe grupă reprezintă interesele părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali în relaţiile cu organizaţia de părinţi şi prin aceasta în relaţie cu conducerea unităţii de învăţământ şi alte foruri, organisme şi organizaţii.

Art. 150 (1) Comitetul de părinţi poate decide să susţină, cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar, întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei. Hotărârea comitetului de părinţi nu este obligatorie.

 1. Sponsorizarea unei grupe de către un operator economic/persoane fizice se face cunoscută comitetului de părinţi. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru copii/părinţi, tutori sau susţinători legali.
  1. Este interzisă implicarea copiilor sau a personalului din unitatea de învăţământ în strângerea

fondurilor.

 

 

 

CAPITOLUL 5 - Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţia de părinţi

 

 

 

Art. 151 (1) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează Consiliul reprezentativ al părinţilor.

 1. Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ este compus din preşedinţii comitetelor de părinţi.
 2. Consiliul reprezentativ al părinţilor este o structură, fără personalitate juridică, a cărei activitate este reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a presedintilor comitetelor de părinţi pe grupa din unitatea de învăţământ, care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri şi cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizaţii, donaţii şi a primi finanţări de orice fel de la persoane fizice sau juridice. Se poate implica în activităţile unităţii de învăţământ prin acţiuni cu caracter logistic
  • voluntariat.
 3. La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se poate constitui Asociaţia de părinţi în conformitate cu legislaţia în vigoare, privind asociaţiile şi fundaţiile, care reprezinta drepturile si interesele parintilor din unitatea de invatamant,membrii ai acesteia.

Art. 152 (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează preşedintele şi 2 vicepreşedinţi ale căror atribuţii se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, şi se consemnează în procesul- verbal al şedinţei.

 1. Consiliul reprezentativ al părinţilor se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este necesar. Convocarea şedinţelor Consiliului reprezentativ al părinţilor se face de către preşedintele acestuia sau, după caz, de unul dintre vicepreşedinţi.
 2. Consiliul reprezentativ al părinţilor desemnează reprezentanţii părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali în organismele de conducere şi comisiile unităţii de învăţământ.
  1. Consiliul reprezentativ al părinţilor este intrunit statuar in prezenta a 2/3 din numarul total al

membrilor,iar hotararile se adopta prin vot deschis, cu majoritatea simpla a voturilor celor prezenti. In

situatia in care nu se intruneste cvorumul, sedinta se reconvoaca pentru o data ulterioara,fiind statutara in prezenta a jumatate plus 1 din totalul membrilor.

 1. Preşedintele reprezintă Consiliul reprezentativ al părinţilor în relaţia cu alte persoane fizice şi

juridice.

 1. Preşedintele prezintă, anual, raportul de activitate al Consiliului reprezentativ al părinţilor.

Art. 153 Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii:

 1. propune unităţilor de învăţământ discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul la decizia şcolii, inclusiv din oferta naţională;
 2. sprijină parteneriatele educaţionale între unităţile de învăţământ şi instituţiile/organizaţiile cu rol educativ din comunitatea locală;
 3. susţine unităţile de învăţământ în derularea programelor de prevenire şi de combatere a absenteismului şi a violenţei în mediul şcolar;
  1. promovează imaginea unităţii de învăţământ în comunitatea locală;
 4. se ocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice minorităţilor în plan local, de dezvoltarea multiculturalităţii şi a dialogului cultural;
  1. susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor;
 5. susţine conducerea unităţii de învăţământ în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, pe teme educaţionale;
 6. colaborează cu instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei copiilor care au nevoie de ocrotire;
 7. se implică direct în derularea activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învăţământ, la solicitarea cadrelor didactice;
  1. sprijină conducerea unităţii de învăţământ în asigurarea sănătăţii şi securităţii elevilor;

Art. 154 (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ poate face demersuri privind atragerea de resurse financiare, care vor fi gestionate de către unitatea scolara constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, care vor fi utilizate pentru:

 1. modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ, a bazei materiale şi sportive;
 2. sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare;
 3. acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materială precară;
 4. alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate prin hotarare de adunarea generală a părinţilor pe care îi reprezintă.

(2) Organizaţia de părinţi colaborează cu structurile asociative ale părinţilor la nivel local, judeţean, regional şi naţional.

(3)        În situații obiective, cum ar fi: calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații excepționale, ședințele Consiliului reprezentativ al părinților se pot desfășura online, prin mijloace electronice de comunicare, în sistem de videoconferință.

 

CAPITOLUL 6 - Contractul educaţional

 

 

 

Art. 155 (1) Unităţile de învăţământ încheie cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în momentul înscrierii antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor, în registrul unic matricol, un contract educaţional în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor.

(2) Modelul contractului educaţional este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. Acesta este particularizat la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ prin decizia consiliului de administraţie, după consultarea Consiliului de părinţi al unităţii de învăţământ.

Art. 156 (1) Contractul educaţional este valabil pe toată perioada de şcolarizare în cadrul unităţii de învăţământ.

(2) Eventualele modificări ale unor prevederi din contractul educaţional se pot realiza printr-un act adiţional acceptat de ambele părţi şi care se ataşează contractului educaţional.

Art. 157 (1) Contractul educaţional va cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare ale părţilor semnatare - respectiv unitatea de învăţământ, beneficiarul primar al educaţiei, părintele, tutorele sau susţinătorul legal, scopul pentru care se încheie contractul educaţional, drepturile părţilor, obligaţiile părţilor, durata valabilităţii contractului, alte clauze.

 1. Contractul educaţional se încheie în două exemplare, semnate de catre ambii parinti, unul pentru părinti, tutori sau susţinători legali, altul pentru unitatea de învăţământ şi îşi produce efectele de la data semnării.
 2. Consiliul de administraţie monitorizează modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în contractul educaţional.
 3. Comitetul de părinţi al grupei urmăreşte modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în contractul educaţional de către fiecare părinte, tutore sau susţinător legal şi adoptă măsurile care se impun în cazul încălcării prevederilor cuprinse în acest document.

 

CAPITOLUL 7 - Şcoala şi comunitatea. Parteneriate/Protocoale între unităţile de învăţământ si alţi parteneri educaţionali

 

 

Art. 158 Autorităţile administraţiei publice locale, precum şi reprezentanţi ai comunităţii locale colaborează cu consiliul de administraţie şi cu directorul, în vederea atingerii obiectivelor unităţii de învăţământ.

Art. 159 Unităţile de învăţământ pot realiza parteneriate cu asociaţii, fundaţii, instituţii de educaţie şi cultură, organisme economice şi organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale sau alte tipuri de organizaţii, în interesul beneficiarilor direcţi ai educaţiei.

Art. 160 Unităţile de învăţământ, de sine stătător sau în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu alte instituţii şi organisme publice şi private: case de cultură, furnizori de formare continuă, parteneri sociali, organizaţii nonguvernamentale şi altele asemenea pot organiza la nivel local centre comunitare de învăţare permanentă, pe baza unor oferte de servicii educaţionale adaptate nevoilor specifice diferitelor grupuri-ţintă interesate.

Art. 161 Unităţile de învăţământ, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi prevederile prezentului regulament, pot iniţia, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu organizaţiile de părinţi, în baza hotărârii consiliului de administraţie, activităţi educative, recreative, de timp liber, pentru consolidarea competenţelor dobândite sau de accelerare a învăţării.

Art. 162 (1) Parteneriatul cu autorităţile administraţiei publice locale are ca scop derularea unor activităţi/programe educaţionale în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite de unitatea de învăţământ.

 1. Activităţile derulate în parteneriat nu pot avea conotaţii politice, de propagandă electorală, de prozelitism religios şi nu pot fi contrare moralei sau legilor statului.
 2. Autorităţile administraţiei publice locale asigură condiţiile şi fondurile necesare pentru implementarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi pentru asigurarea securităţii copiilor/elevilor şi a personalului în perimetrul unităţii de învăţământ.

Art. 163 (1) Grădinita Nr. 218 încheie protocoale de parteneriat cu poliţia, instituţii de cultură, instituții școlare, în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite prin proiectul de dezvoltare instituţională/planul de acţiune al unităţii de învăţământ.

 1. Reprezentanţii părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali se vor implica direct în buna derulare a activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învăţământ.

 

 

TITLUL X

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

 

 

Art. 164  În unităţile de învăţământ fumatul, consumul de alcool și consumul de droguri este interzis,

conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

Art. 165  În Grădinița Nr. 218 se asigură dreptul fundamental la învăţătură şi este interzisă orice formă de discriminare a copiilor şi a personalului din unitate.

Art. 166   Anexa face parte integrantă din prezentul regulament.

 

 

 

 

GRADINITA NR 218 VA DESFASURA UN PROGRAM DE VARA ÎN LUNILE IULIE SI AUGUST, RESPECTIV 1.07.2020-31.08.2020, PUNÎND LA DISPOZITIE 120 DE LOCURI PENTRU PREȘCOLARI!

 

 

ÎN ATENTIA PĂRINTILOR!

MARTI, 30.06.2020, PROGRAMUL PENTRU INSCRIEREA COPIILOR LA GRADINITA DE VARA, VA FI INTRE ORELE 8:00-10:30!!!


ACTE NECESARE-GRĂDINITA DE VARA

 

 

-CERERE DE INSCRIERE;

-CERTIFICAT DE NASTERE COPIL

-DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE;

-ADEVERINTA DE LA GRADINITA PE CARE COPILUL A FRECVENTAT-O IN ANUL SCOLAR 2019-2020;

-ADEVERINTE DE SALARIAT (AMBII PARINTI);

-COPIE DOSAR MEDICAL COPIL.

PERIOADA DE INSCRIERE 23.06-30.06.2020

PROGRAM: 10:00-14:00


 Reînscrierea/ înscrierea copiilor în învățământul preșcolar pentru anul 
 școlar 2020-2021 
 Conform adresei MEC nr. 791 din 04.05.2020, pentru asigurarea cuprinderii copiilor 
 cu vârste între 3 și 6 ani în învățământul preșcolar se derulează, succesiv, următoarele etape: 
 a)  reînscrierea copiilor care frecventează unitatea de învățământ preșcolar în 
 acest an școlar și urmează să o frecventeze și în anul școlar 2020-2021; 
 b)  înscrierea copiilor care nu au frecventat învățământul preșcolar. 
 a)  Reînscrierea preșcolarilor care frecventează unitatea de învățământ preșcolar 
  în  acest  an  școlar  și  urmează  să  o  frecventeze  și  în  anul  școlar  2020-2021  se  va  face  în 
   perioada 25 mai - 05 iunie 2020
    Orarul  reînscrierilor  și,  respectiv,  al  înscrierilor  va  fi  stabilit  de  fiecare  unitate  de 
 învățământ  în  parte  și  va  fi  afișat,  la  loc  vizibil,  în  fiecare  grădiniță,  pentru  informarea 
 părinților și a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există. 
 Reînscrierile se pot efectua și prin fax, poștă electronică sau telefonic. 
 b).    Înscrierea  preșcolarilor  pentru  anul  școlar  2020-2021  se  va  realiza  în  3 
 etape: 
 
I.  PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE  
1.  Colectare cereri de înscriere 08.06.2020-26.06.2020  
2.  Procesare cereri de înscriere 29.06.2020-03.07.2020 
a.  Procesare cereri- Faza 1 - în această fază vor fi evaluate cererile de înscriere de 
la unitățile de învățământ, exprimate ca prima opțiune (30.06.2020, ora 14.00) 
b.  Procesare cereri- Faza 2 - în această fază vor fi evaluate cererile de înscriere de 
la unitățile de învățământ, exprimate ca a doua opțiune (02.07.2020, ora 14.00) 
c.  Procesare cereri- Faza 3- în această fază vor fi evaluate cererile de înscriere de 
la unitățile de învățământ, exprimate ca a treia opțiune (03.07.2020, ora 14.00) 
Copiii  respinși  după  cele  3  faze  ale  Etapei  I  se  vor  putea  înscrie  pe  locurile 
rămas libere pentru Etapa a II-a. 
 

 
II.  A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE  
1. Colectare cereri de înscriere 20.07.2020-31.07.2020  
2.  Procesare cereri de înscriere 03.08.2020-10.08.2020 
a.  Procesare cereri- Faza 1 - în această fază vor fi evaluate cererile de înscriere 
de la unitățile de învățământ, exprimate ca prima opțiune (05.08.2020, ora 14.00) 
b.  Procesare cereri- Faza 2 - în această fază vor fi evaluate cererile de înscriere de 
la unitățile de învățământ, exprimate ca a doua opțiune (07.08.2020, ora 14.00) 
c.  Procesare cereri- Faza 3- în această fază vor fi evaluate cererile de înscriere de 
la unitățile de învățământ, exprimate ca a treia opțiune (10.08.2020, ora 14.00) 
Copiii respinși în Etapa a II -a Faza 3 se vor putea înscrie pe locurile rămase 
libere pentru Etapa de ajustări. 
 
III.  ETAPA DE AJUSTĂRI (11.08.2020 – 31.08.2020) 
Presupune  introducerea  cererilor  de  înscriere  și  admiterea  lor  pe  locurile  rămase 
libere. 
 
 
Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscriere, se va face cu 
respectarea prevederilor din legislația în vigoare și, cu precădere, în acest an școlar, 
a prevederilor Legii nr. 56/2019, asigurând cuprinderea tuturor copiilor de 5 ani în 
grupa mare, ca parte a învățământului general obligatoriu. 
În  situația  în  care  într-o  unitate  de  învățământ  numărul  cererilor  de  înscriere  a 
copiilor în învățământul preșcolar, primite de la părinți, este mai mare decât numărul de 
locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare 
specifice, după cum urmează: 
Criteriile generale sunt următoarele și presupun existența: 
-  unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care 
provine  de  la  o  casă  de  copii/un  centru  de  plasament/plasament  familial  se 
asimilează situației copilului orfan de ambii părinți); 
-  a unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte; 
-  a  unui  frate/a  unei  surori  înmatriculat/înmatriculate,  în  anul  școlar  următor,  în 
unitatea de învățământ respectivă; 
-  a  unui  certificat  medical  de  încadrare  în  grad  de  handicap  a  copilului,  însoțit  de 
certificatul  de  orientare  școlară  eliberat  de  Comisia  de  orientare  școlară  și 
profesională. 
În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți este mai mare 
decât  numărul  de  locuri  libere,  repartizarea  copiilor  se  face  în  ordinea  descrescătoare  a 
numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil, respectiv: se 
repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate anterior, apoi 
 copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre 
criteriile menționate. 
Criteriile  specifice  de  departajare  sunt  elaborate  de  fiecare  unitate  de  învățământ 
preșcolar sau cu grupe de preșcolari, sunt aprobate de Consiliul de Administrație al acesteia 
și  avizate  de  către  consilierul  juridic  al  Inspectoratului  Școlar  al  Municipiului  București. 
Criteriile  specifice  de  departajare  sunt  aplicate  după  epuizarea  departajării  pe  baza 
criteriilor  generale  menționate  anterior.  Pentru  criteriile  specifice  stabilite,  unitatea  de 
învățământ  va  indica  documentele  doveditoare  pe  care  părintele  trebuie  să  le  depună  în 
momentul validării cererii-tip de înscriere. Aceste criterii nu pot fi discriminatorii și nu pot 
include existența unor liste de preînscrieri, organizate în afara calendarului procesului de 
înscriere în învățământul preșcolar. 
Pentru  asigurarea  transparenței  procesului  de  reînscriere/înscriere, 
conducerea unității de învățământ preșcolar va posta pe site-ul unității de învățământ 
(dacă există) și la avizier, pentru toți cei interesați, următoarele informații: 
- capacitatea instituției (număr de copii pentru care a fost proiectată); 
-  numărul  de  locuri  aprobat  prin  planul  de  școlarizare  pentru  anul  școlar  2020-
2021 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare); 
- criteriile generale și criteriile specifice pentru înscrierea copiilor. 
Totodată, unitățile de învățământ preșcolar particular vor afișa și informații privind 
statutul grădiniței, respectiv: autorizată să funcționeze provizoriu sau acreditată ARACIP. 
Referitor la înscriere, părinții pot comunica unității de învățământ și prin fax, 
poștă  electronică  sau  telefonic,  datele  necesare  (date  privind  solicitantul,  date  privind 
copilul și date privind opțiunile exprimate), pentru a fi introduse în  aplicația informatică 
specifică. 
Etapa  de  validare  a  fișelor  și  de  completare  a  dosarelor  cu  documentele 
necesare se va desfășura la momentul comunicării de către unitatea de învățământ, pe zile 
și pe intervale orare, în ordinea în care cererile au fost introduse în aplicație, cu respectarea 
tuturor măsurilor de protecție. 
Comunicarea va fi postată, atât pe site-ul unității de învățământ (dacă există), cât și la 
avizier.

 

 

 

 

 
 

Pentru părinții/bunicii care stau cu copiii acasă, dorim să venim în sprijinul dvs si vă oferim cateva linkuri cu diverse activitati, pe care le puteti desfășura cu cei mici:

1. NASA pune la dispoziție un website dedicat în întregime copiilor (puzzle-uri, cărți de colorat, labirinturi, jocuri educative și altele) la: https://www.nasa.gov/kidsclub/index.html
2. Lista muzeelor din România cu tururi virtuale și imagini panoramice aici: http://www.cimec.ro/muzee/muzee-cu-tur-virtual.html
3. Jocuri pentru învățarea mai ușoară a geografiei aici: https://geogra.ro/joc/ro/index.php
4. Site cu nenumărate idei de activități creative pentru copii, distractive şi foarte uşor de pus în practică: http://www.creatissimo.ro

Stay safe! Stay home!
NASA Kids' Club
NASA.gov brings you the latest images, videos and news from America's space agency. Get the latest updates on NASA missions, watch NASA TV live, and learn about our quest to reveal the unknown and benefit all humankind.
nasa.gov

http://www.hubproedus.ro
HUB Proedus
Cursuri gratuite,self learning,Proedus,hub,hubproedus
hubproedus.ro

https://tikaboo.ro/jocuri-pentru-copii-in-casa/
Cele mai Distractive 50 de Jocuri Pentru Copii în Casă | Tikaboo
Descoperă 50+ de jocuri pentru copii în casă. Cele mai bune idei de activități și jocuri pentru copii pe care să le faci împreună cu copiii. UAU!
tikaboo.ro

 

 

 

MARTI, 03.09.2019, ORA 16:00, VA AVEA LOC ȘEDINȚA CU PĂRINȚII COPIILOR NOU-ÎNSCRIȘI PENTRU ANUL ȘCOLAR  2019-2020. AVEM RUGĂMINTEA CA ȘEDINȚA SĂ SE DESFĂȘOARE FĂRĂ PREZENȚA COPIILOR!

CONTRACTELE EDUCAȚIONALE SE VOR SEMNA ÎN PRIMELE ȘEDINȚE CU PĂRINȚII DE LA NIVELUL GRUPELOR!

DUPĂ DATA DE 01.09.2019,VOM REVENI CU ALTE PRECIZĂRI ȘI INFORMAȚII REFERITOARE LA DESCHIDEREA NOULUI AN ȘCOLAR!

 

     

 

 

Creativitate si implicare in invatamantul prescolar

 

 

 

 

 


 

 

STIMAȚI PĂRINȚI,

 

JOI, 6.09.2018, ORA 16:30, ȘEDINȚA CU PĂRINȚII COPIILOR NOU-ÎNSCRIȘI.

 

DOSARUL MEDICAL (ACESTA SE VA ADUCE ÎN PRIMA ZI A FRECVENTĂRII GRĂDINIȚEI)  PENTRU COPIII NOU ÎNSCRIȘI ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019, SUNT:

 • ADEVERINȚĂ MEDICALĂ (FORMULAR TIP) COMPLETATĂ DE MEDICUL PEDIATRU. DACĂ MEDICUL NU ARE FORMULAR, ÎL PUTEȚI RIDICA DE LA CABINETUL MEDICAL AL GRĂDINIȚEI NR 218;
 • AVIZ EPIDEMIOLOGIC (VALABIL 24 DE ORE)  SE EXCLUDE WEEKEND-UL.

 

       PENTRU COPIII DE LA GRUPELE DE CONTINUITATE, ESTE NECESAR DOAR AVIZUL EPIDEMIOLOGIC.

       CONTRACTELE EDUCAȚIONALE VOR FI SEMNATE ÎN ȘEDINȚELE CU PĂRINȚII DE LA GRUPE DUPĂ ÎNCEPEREA ANULUI ȘCOLAR.

 

 

 

 

 


 

 

    ANUNT !

INTRUCAT SERVERUL M.E.N. ARE PROBLEME TEHNICE SI NU AVEM ACCES LA BAZA DE DATE SIIR,SE VA AMANA AFISAREA LISTELOR CU COPIII INSCRISI IN ANUL SCOLAR 2018-2019 ! VA MULTUMIM PT.INTELEGERE !

STIMATI PARINTI,

 

AVAND IN VEDERE ADRESA M.E.N. NR. 30062/27.04.2018,INREGISTRATA LA I.S.M.B. CU NR.12572/02.05.2018, REFERITOARE LA REINSCRIEREA SI INSCRIEREA COPIILOR IN GRADINITA PENTRU ANUL SCOLAR 2018-2019 , VA ADUCEM LA CUNOSTINTA CA :

 

- Reinscrierile se vor efectua in perioada 07.05.2018-16.05.2018,

pentru copiii care frecventeaza gradinita in acest an scolar si urmeaza sa o frecventeze si in anul care urmeaza ;

 - Dosarul  de reinscriere va cuprinde :

                        -Cerere tip ;

                        -Copie certificat de nastere ( copil ) ;

                        -Copie certificat casatorie ( unde este cazul )     sau copie Hotarare Judecatoreasca ( in caza de divort ) ;

                         - Adeverinta de salariat ( parinti ) ;

                         - Dovada achitarii la zi a datoriilor catre gradinita .

 

Pentru alte lamuriri va puteti adresa la doamnele educatoare de la  grupe.

 

INSCRIERILE VOR INCEPE CU DATA DE 21 MAI 2018, pentru copiii nou veniti .

 

 Ocuparea locurilor libere,dupa finalizarea etapei de reinscrieri,se va face in ordinea descrescatoare a grupelor de varsta, respectiv ;

 • grupa mare ( copii de 5 ani) , grupa mijlocie ( copii de 4 ani),grupa mica ( copii de 3 ani).In baza HG nr1252/2012 si in limita locurilor disponibile , pot fi inscrisi in grupa mica si copii cu varsta cuprinsa intre 2 si 3 ani .

 

 

 

CAPACITATEA INSTITUTIEI ESTE DE 280 DE COPII IAR NUMARUL DE LOCURI APROBAT PRIN PLANUL DE SCOLARIZARE PENTRU ANUL SCOLAR 2018-2019 ESTE DE 

GRUPA MICA -3 GRUPE = 60 LOCURI ;

GRUPA MIJLOCIE- 5 GRUPE= 104 LOCURI ;

GRUPA MARE- 6 GRUPE = 141 LOCURI ;

 

VOM REVENI ULTERIOR CU PRECIZARI PRIVIND PROCEDURA DE INSCRIERE.

 

 

 

                                      DIRECTOR,

                     

                                                     POPA CARMEN

”ȘCOALA ALTFEL-SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN”

23-27.04.2018

 

 

LUNI: ”Micul Picasso”- pictură pe diferite     materiale/obiecte, materiale textile;

 

MARȚI:Teatru”Peștișorul auriu” ;

 

MIERCURI: Spectacol”Micul Prinț”-Palatul Copiilor;

 

JOI:”Parada modei”- costume confecționate din materiale reciclabile;

 

VINERI:”Poliția în acțiune”- vizita unui echipaj de poliție în curtea grădiniței

 

 

 

 

 

 

 

STIMAȚI PĂRINȚI,

 

Marți, 13.03.2018, începând cu ora 10:00, este programată evaluarea psihosomatică a copiilor care împlinesc 6 ani după 1.09.2018 și  doresc să se înscrie în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2018-2019.

Documentele necesare în ziua susținerii evaluării psihosomatice:

 • Copie certificat naștere copil;
 • Adeverință medic de familie în care să se specifice ”apt pentru școală” pentru anul școlar 2018-2019

PROGRAMARE  SUSȚINERE  EVALUAREA  PSIHOSOMATICĂ

Vă rugăm să vă prezentați cu 10 minute mai devreme decât ora la care ați fost programați.

10:00-10:20  - TRIFU ANDREI

                     -BAY MELANIA

                     -NEAGU TATIANA

10:30-10:50    -CĂPĂȚÂNĂ MARA

                      -MOȚOC MIRUNA

                      -TĂMĂȘOIU RAREȘ

10:50-11:10    -SIMION ANDRA

                      -PIȚURU DAVID

                      -STĂRICĂ IANIS

 

11:10-11:30   -TEODOR LUCA

                      -STEGARU IRINA

                      -POPESCU LUCA

11:30-11:50    -BLEAHU EDUARD

                      -CĂPRARU  MATEI

                      -HOGAȘ  ALEXANDRU

11:50-12:10   -LUPU-AVRAM  ILINCA

                     -JARCALEANU  MARIA

                     -SIMION  ALESSIA

12:10-12:30  -BĂDICU  DIMITRIE  GABRIEL

                     -BUCUR  EDUARD  ANDREI

                     -CIOBANU  IULIA  ANDREEA

12:30-12:50  -DRIDEANU  IOANA

                     -GUTUIUM  VALERIA  MARIA

                     -NIȚĂ  SARA

12:50-13:10  -POPESCU  ROBERT  IONUȚ

                     -VOLOCARIU DIANA

 

 

 

 

 

 

ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR!

 

 

 

 

ÎN PERIOADA 30.10-3.11.2017, GRĂDINIȚA VA RĂMÂNE DESCHISĂ!

 

 

DIRECTOR,

POPA CARMEN

 

 

STIMAȚI PĂRINȚI,

 

 

 

 

JOI, 26.10.2017 ORELE 17:30 VA AVEA LOC ȘEDINȚA COMITETULUI REPREZENTATIV AL  PĂRINȚILOR DIN GRĂDINIȚA NUMĂRUL 218.

PREZENȚA ESTE OBLIGATORIE PENTRU TOȚI MEMBRII COMITETULUI DE PĂRINȚI AL FIECĂREI GRUPE.

VĂ MULȚUMIM!

 

 

 

 

 

                                                                            DIRECTOR,                      

                                                       POPA CARMEN

 


Mesajul Domnului Ministru al Educatiei

Mesajul Domnului Inspector Școlar General, IONEL FLORIAN LIXANDRU cu ocazia deschiderii cursurilor noului an scolar 2017-2018

 

ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR!

Luni, 11.09.2017 vă așteptăm cu drag pentru a parcurge împreună un nou an școlar. Vă rugăm să nu uitați de avizul epidemiologic necesar intrării copilului în colectivitate.

De asemenea, joi, 7.09.2017, ora 16:00, părinții copiilor nou-înscriși la grădiniță sunt invitați să participe la ședința organizată de doamna Director împreună cu cadrele didactice.

 

Vă mulțumim!

 

GRUPELE NOU FORMATE AN ȘCOLAR 2017-2018

 

GRUPA MICĂ “Albă-ca-Zăpada”

 

EDUCATOARE: Badiu Alina

(ETAJ 1)

 

 

 1. Anghel Ilinca;
 2. Bălan Daria Andreea;
 3. Bănică Sofia Elena;
 4. Burlacu Mihnea;
 5. Dicea Maria Patricia;
 6. Dragoe Andrei;
 7. Epure Radu Tudor;
 8. Emilian Erika Maria;
 9. Genes Teodor;
 10. Gheorghe Sara Teodora;
 11.  Glonț Natalia Nicoleta;
 12.  Lazăr Tudor Ștefan;
 13.  Lică Rianna Maria;
 14.  Mihail Horia Codrin;
 15.  Păun Luca Petru;
 16.  Petrișor Ana Alexandra;
 17.  Petrescu Patrick Mihai;
 18. Roșu Ioana Alexandra;
 19. Savu Tudor Christian;
 20. Ursu Rareș Nicholas;
 21. Vidiczki Ana Maria;
 22. Voicu Miruna Ioana;
 23. Voicu Irina Maria;

 

 

GRUPA MICĂ  “FLUTURAȘII VESELI”

 

EDUCATOARE: ZAMFIRA ELENA/ EREMIA ELENA

(ETAJ 1)

 

 

 1. Andrici Ianis;
 2. Bârloiu Teodora Ioana;
 3. Capră Alice Anais;
 4. Cepuch Sonia;
 5. Ciocodeică Vlad Christian;
 6. Ciocoi Bianca Antonia;
 7. Constantin Sofia Alexandra;
 8. Dragomirescu Tatiana-Alexandra;
 9. Duminică Ioana Sofia;
 10. Grigore Ilinca;
 11. Iliescu Vlad Pavel;
 12. Mija Rareș Ștefan;
 13. Nichituș Maria;
 14. Păun Sebastian;
 15. Popa Vlad Gabriel;
 16.  Roman Sabina;
 17. Rotaru Irina;
 18. Simion Matei;
 19. Volintiru- Meceanu Luca Teodor;
 20. Ureche Sarah Ioana;
 21. Urlățeanu Cătălina Mihail.

GRUPA MICĂ “INIMIOARELE VESELE”

 

EDUCATOARE: MICU IONICA

                        CREȚU ELENA

(ETAJ 1)

 

 

 1. Arabagiu Maria Ioana;
 2. Aronescu Petru Andrei;
 3. Alqawasma Omar;
 4. Bărbuceanu Sânziana;
 5. Bănuță Vlad;
 6. Cotună Rareș Andrei;
 7. Dănescu  Andrei Luca;
 8. Dincă Răzvan Gabriel;
 9. Dobre Medeea Christiana;
 10. Frîncu Paul Andrei;
 11. Ganea Gabriel Florin;
 12. Ioniță Fabian Marius;
 13. Iordache Alexandru;
 14. Manta Teodor Gabriel;
 15. Manea Edwin Luca;
 16. Munteanu Elena Sofia;
 17. Ovidenie Mara Antonia;
 18. Sbircea Antonia;
 19. Stănescu Mateo Cristian;
 20. Stelian Dimitris Alexandru;
 21. Stofor Maria.

GRUPA MICĂ “PRICHINDEL”

 

EDUCATOARE: MEȘINĂ MĂDĂLINA/ POPA CORNELIA

(PARTER)

 

 

 1. Andrei Marcu;
 2. Bicu Nicolas Dimitrie;
 3. Bogdan David Andrei;
 4. Cioi David Alexandru;
 5. Cioi Eliza Maria;
 6. Cruceană Tiberiu Andrei;
 7. Cuclea Alexandru Ionuț;
 8. Cursureanu Ștefan Mario;
 9. Demeter Izabella Maria;
 10. Gîlă Rareș Andrei;
 11. Hupoiu Cristian Vlad;
 12. Ispas Alexandru Matei;
 13. Ionescu David Arri;
 14. Lăcătușu Alexandru Robert;
 15. Licșor Isabela;
 16. MurguVladimir Petru;
 17. Mitroi Andrei Bogdan;
 18. Prodan Robert;
 19. Sava Vlad Dragoș;
 20. Țurcanu Victor Alexandru;
 21. Vlădan Luca;
 22. Văduva Haido Maria

 

GRUPA MIJLOCIE ”SPIRIDUȘII VESELI”

 

EDUCATOARE: CHIONCEL FLORINA/ GHEORGHE CARMEN

(PARTER)

 

 

 

 1. Cărbunaru Cristina;
 2. Delcea Victor;
 3. Dimofte Natalia;
 4. Dobre Andrei;
 5. Erghelegiu Elisa;
 6. Feodorov Mark;
 7. Ispas Ana;
 8. Lunganu Ana;
 9. Militaru Ariana;
 10. Nacu Gabriel;
 11. Nicolau Bianca;
 12. Păltănea Tudor;
 13. Petrache Daria;
 14. Popescu Andra;
 15. Preda Ștefan;
 16. Radu Natalia;
 17. Aciobăniței Ioana;
 18. Scurtu Raysa;
 19. Stoica Vladimir;
 20. Tătaru Mateo;

 

 

Raport al cererilor de înscriere

 

Raport al cererilor de înscriere      
Generat la data: 19/06/2017 12:23              
               
               
NUME CNP UNITATE GRUPĂ FORMĂ ALTERNATIVĂ LIMBĂ TELEFON
ACIOBĂNIȚEI IOANA ALEXANDRA    Grădiniţa nr. 218 Grupa mijlocie Prelungit Tradițional Limba română  admis
ALQAWASMA OMAR     Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română  admis
ANDREI MARCU     Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română  admis
ANDRICI IANIS ANDREI    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română  admis
ANGHEL ILINCA MARIA    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română  admis
ARABAGIU MARIA IOANA    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română  admis
ARONESCU PETRU ANDREI    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română  admis
BĂLAN DARIA ANDREA    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română  admis
BĂLAN PAUL ANDREI    Grădiniţa nr. 218 Grupa mijlocie Prelungit Tradițional Limba română  admis
BĂNICĂ SOFIA ELENA    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română  admis
BĂNUȚĂ VLAD     Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română  admis
BĂRBUCEANU SÂNZIANA MARIA    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română  admis
BÂRLOIU TEODORA IOANA    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română  admis
BICU NICOLAS DIMITRIE    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română  admis
BOGDAN DAVID ANDREI    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română  admis
BULHACU ANIELA ALEXANDRA    Grădiniţa nr. 218 Grupa mijlocie Prelungit Tradițional Limba română  admis
CAPRĂ ALICE ANAIS    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română  admis
CĂRBUNARU CRISTINA MIRUNA    Grădiniţa nr. 218 Grupa mijlocie Prelungit Tradițional Limba română  admis
CEPUCH SONIA MARIA    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română  admis
CHIVU DRAGOȘ     Grădiniţa nr. 218 Grupa mijlocie Prelungit Tradițional Limba română  admis
CHIVU MATEI     Grădiniţa nr. 218 Grupa mijlocie Prelungit Tradițional Limba română  admis
CIOACĂ TEODORA ALEXANDRA    Grădiniţa nr. 218 Grupa mijlocie Prelungit Tradițional Limba română  admis
CIOCODEICĂ VLAD CRISTIAN    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română  admis
CIOCOI BIANCA ANTONIA    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română  admis
CIOI DAVID ALEXANDRU    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română  admis
CIOI ELIZA MARIA    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română  admis
COMAN DAVID ADRIAN    Grădiniţa nr. 218 Grupa mijlocie Prelungit Tradițional Limba română  admis
CONSTANTIN SOFIA ALEXANDRA    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română  admis
COTUNĂ RAREȘ ANDREI    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română  admis
CRUCEANĂ TIBERIU ANDREI    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română  admis
CUCLEA ALEXANDRU IONUȚ    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română  admis
CURSUREANU ȘTEFAN MARIO    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română  admis
DĂNESCU ANDREI LUCA    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română  admis
DELCEA VICTOR IULIAN    Grădiniţa nr. 218 Grupa mijlocie Prelungit Tradițional Limba română  admis
DEMETER IZABELLA MARIA    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română admis
DICEA MARIA PATRICIA    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română admis
DIMOFTE NATALIA ELENA    Grădiniţa nr. 218 Grupa mijlocie Prelungit Tradițional Limba română admis
DINCĂ RĂZVAN GABRIEL    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română admis
DOBRE ANDREI DAVID    Grădiniţa nr. 218 Grupa mijlocie Prelungit Tradițional Limba română admis
DOBRE MEDEEA CRISTIANA    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română admis
DRAGOE ANDREI     Grădiniţa nr. 218 Grupa mijlocie Prelungit Tradițional Limba română admis
DUMINICĂ IOANA SOFIA    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română admis
EMILIAN ERIKA MARIA    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română admis
EPURE RADU TUDOR    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română admis
ERGHELEGIU ELISA FLORENTINA    Grădiniţa nr. 218 Grupa mijlocie Prelungit Tradițional Limba română admis
FEODOROV MARK     Grădiniţa nr. 218 Grupa mijlocie Prelungit Tradițional Limba română admis
FRÎNCU PAUL ANDREI    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română admis
GANEA GABRIEL FLORIN    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română admis
GENES TEODOR     Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română admis
GHEORGHE SARA TEODORA    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română admis
GÎLĂ RAREȘ ANDREI    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română admis
GLONȚ NATALIA NICOLETA    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română admis
GRIGORE ILINCA     Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română admis
HUPOIU CRISTIAN VLAD    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română admis
IACOB ANTONIA IOANA    Grădiniţa nr. 218 Grupa mijlocie Prelungit Tradițional Limba română admis
ILIESCU VLAD PAVEL    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română admis
IONESCU DAVID ARRI    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română admis
IONIȚĂ FABIAN MARIUS    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română admis
IORDACHE ALEXANDRU     Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română admis
ISPAS ALEXANDRU MATEI    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română admis
ISPAS ANA MARIA    Grădiniţa nr. 218 Grupa mijlocie Prelungit Tradițional Limba română admis
LĂCĂTUȘU ALEXANDRU ROBERT    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română admis
LICĂ RIANNA MARIA    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română admis
LICȘOR ISABELA     Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română admis
LUNGANA ANA MARIA    Grădiniţa nr. 218 Grupa mijlocie Prelungit Tradițional Limba română admis
MANEA EDWIN LUCA    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română admis
MANTA ANA MARIA    Grădiniţa nr. 218 Grupa mijlocie Prelungit Tradițional Limba română admis
MANTA TEODOR GABRIEL    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română admis
MIHAIL HORIA CODRIN    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română admis
MIJA RAREȘ ȘTEFAN    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română admis
MILITARU ARIANA MARIA    Grădiniţa nr. 218 Grupa mijlocie Prelungit Tradițional Limba română admis
MITROI ANDREI BOGDAN    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română admis
MUNTEANU ELENA SOFIA    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română admis
MURGU VLADIMIR PETRU    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română admis
NACU GABRIEL EMIL    Grădiniţa nr. 218 Grupa mijlocie Prelungit Tradițional Limba română admis
NICHITUȘ MARIA     Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română admis
NICOLAU BIANCA ELENA    Grădiniţa nr. 218 Grupa mijlocie Prelungit Tradițional Limba română admis
OVIDENIE MARA ANTONIA    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română admis
PANAIT ANCA TEODORA    Grădiniţa nr. 218 Grupa mijlocie Prelungit Tradițional Limba română admis
PĂLTĂNEA TUDOR     Grădiniţa nr. 218 Grupa mijlocie Prelungit Tradițional Limba română admis
PĂUN LUCA PETRU    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română admis
PĂUN SEBASTIAN MIHAI    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română admis
PETRACHE DARIA NICOLETA    Grădiniţa nr. 218 Grupa mijlocie Prelungit Tradițional Limba română admis
PETRESCU PATRICK MIHAI    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română admis
PETRIȘOR ANA ALEXANDRA    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română admis
POPA VLAD GABRIEL    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română admis
POPESCU ANDRA MARIA    Grădiniţa nr. 218 Grupa mijlocie Prelungit Tradițional Limba română admis
PRODAN ROBERT GABRIEL    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română admis
RADU NATALIA ILINCA    Grădiniţa nr. 218 Grupa mijlocie Prelungit Tradițional Limba română admis
ROMAN SABINA     Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română admis
ROMEDEA IULIA ALEXANDRA    Grădiniţa nr. 218 Grupa mijlocie Prelungit Tradițional Limba română admis
ROȘU IOANA ALEXANDRA    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română admis
ROTARU IRINA     Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română admis
SAVA VLAD DRAGOȘ    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română admis
SAVU TUDOR CRISTIAN    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română admis
SBÎRCEA ANTONIA     Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română admis
SCURTU RAYSA MARIA    Grădiniţa nr. 218 Grupa mijlocie Prelungit Tradițional Limba română admis
SIMION MATEI GABRIEL    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română admis
STĂNESCU MATEO CRISTIAN    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română admis
STELIAN DIMITRIS ALEXANDRU    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română admis
STOFOR MARIA     Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română admis
STOICA RALUCA     Grădiniţa nr. 218 Grupa mijlocie Prelungit Tradițional Limba română admis
STOICA VLADIMIR ANDREI    Grădiniţa nr. 218 Grupa mijlocie Prelungit Tradițional Limba română admis
STROE ALEXANDRU     Grădiniţa nr. 218 Grupa mijlocie Prelungit Tradițional Limba română admis
TĂTARU MATEO GABRIEL    Grădiniţa nr. 218 Grupa mijlocie Prelungit Tradițional Limba română admis
ȚURCANU VICTOR ALEXANDRU    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română admis
URECHE SARAH IOANA    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română admis
URLĂȚEANU CĂTĂLIN MIHAIL    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română admis
URSU RAREȘ NICHOLAS    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română admis
VASILE MARIA     Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română admis
VIDICZKI ANA MARIA    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română admis
VLĂDAN LUCA PETRU    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română admis
VLĂDULESCU TEODORA MARIA    Grădiniţa nr. 218 Grupa mijlocie Prelungit Tradițional Limba română admis
VOICU IRINA MARIA    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română admis
VOICU MIRUNA IOANA    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română admis
VOLINTIRU-MECEANU LUCA TEODOR    Grădiniţa nr. 218 Grupa mică Prelungit Tradițional Limba română admis

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      IN ATENTIA PARINTILOR !

 

 

GRADINITELE CARE VOR FUNCTIONA IN PERIOADA VACANTEI DE VARA SUNT :

 

 • LUNA IULIE- GRADINITA NR.274 ( Bd .Iuliu Maniu ,nr.9,tel. 0213163345 )

 

 • LUNA AUGUST – GRADINITA NR.230 ( Al.Potaisa ,nr.3, Tel.0217782808 )

 

IN PERIOADA 15-20 IUNIE SE DEPUNE LA UNITATILE RESPECTIVE DOSARUL DE INSCRIERE CARE VA CUPRINDE :

 

 

 • GRADINITA NR.274 – Dosarul medical;

-  Adeverinta de la gradinita nr.218 precum ca este inscris copilul in anul scolar 2016-2017

- Cererea Tip semnata de ambii parinti ;

- Plata anticipata pentru  perioada  inscrierii;

 

 • GRADINITA NR.230 :  -Adeverinta de la grad.nr.218;

                                               -Cererea tip de inscriere ;

                                               - Plata anticipata pt.perioada inscrierii .

                                                   

 

”Din mic si mare rasare sarbatoare”

Paște 2017

 

“Bucuria vine din lucruri mărunte.  Liniștea vine din suflet.  Lumina vine din inima fiecăruia.”

    Cadrele didactice au considerat că acum, în prag de sărbătoare este momentul potrivit de a transmite “din mic și mare” câte un strop de fericire și de a forma un colectiv unit pentru cei mici.

    Dorim, pe această cale, să vă mulțumim, dragi părinți, pentru spiritul de unitate, promptitudinea cu care ați răspuns chemării noastre si pentru implicarea dumneavoastră în această acțiune!

    Sărbători fericite alături de cei dragi, să aveți parte de multă căldură în suflet și în casă și să nu vă lipsească cele 4 taine divine: încredere, speranță, lumină și iubire!

 

PAȘTE FERICIT!

 
 

 


 

 

 

 

 

ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR!

PĂRINȚII PREȘCOLARILOR CARE SUSȚIN EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ DIN DATA DE 6.03.2017, SUNT RUGAȚI SĂ SE PREZINTE CU:

-COPIE DUPĂ CERTIFICATUL DE NAȘTERE AL COPILULUI;

-ADEVERINȚĂ DE LA MEDICUL DE FAMILIE ÎN CARE SĂ SE SPCIFICE CĂ ESTE AP PENTRU EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ

 

PROGRAMARE EVALUARE PSIHOSOMATICĂ

ORA -10:00-10:30

1.Anghel Robert;

2.Brăiloiu Eliza;

3.Cristescu Bogdan;

ORA - 10:30-11:00

1.Drajgu Lara;

2.Epureanu Mihnea;

3. Leonte Andreea;

ORA - 11:00-11:30

1.Munteanu Matei;

2.Tănăsescu Bianca;

3. Dunană Maria;

ORA - 11:30-12:00

1.Iosif Tania;

2.Negoiță Vlad;

3.Pîrvu Eduard;

ORA - 12:00-12:30

1.Zoica Teodora;

2.Bagherian Eduard;

3.Budici Antonia;

ORA - 12:30-13:00

1.Lupu Dan;

2.Macovei Sara;

3.Macovei Cătălin;

ORA - 13:00-13:30

1.Mihalcea Nadia;

2.Mihai Maria;

3.Marin Giulia;

ORA - 13:30-14:00

1.Stan Ștefan;

2.Ghinea Maria;

3.Lisofchi Ingrid;

4.Vasiliu Natalia

PĂRINȚII SUNT RUGAȚI SĂ VINĂ CU 10-15 MINUTE, MAI DEVREME DE ORA PROGRAMATĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice-România

 

UPDATE (ora 18:00): Conform ultimelor informații comunicate de Comandamentul de iarnă al Municipiului București, în Capitală cursurile din unitățile de învățământ preuniversitar vor fi reluate luni, 16 ianuarie. 
În virtutea autonomiei universitare, instituțiile de învățământ superior își vor stabili programul din această săptămână în funcție de specificul propriu.

***
Informații referitoare la județele în care cursurile școlare au fost suspendate în totalitate (data actualizării: luni, 9 ianuarie, ora 17:00)

Potrivit datelor comunicate de inspectoratele școlare județene, marți, 10 ianuarie, nu se vor desfășura cursuri în toate unitățile de învățământ preuniversitar din județele Prahova, Argeș, Brașov, Vaslui, Tulcea, Teleorman, Bacău, Brăila, Olt, Iași, Neamț, Timiș, Galați, Maramureș, Dolj, Suceava, Botoșani, Buzău, Ialomița, llfov, Constanța, Vrancea și din Municipiul București.

În raport cu datele existente în acest moment, miercuri, 11 ianuarie, va fi suspendată activitatea în toate unitățile de învățământ preuniversitar din județul Argeș.

Pentru informații privind județele în care cursurile au fost suspendate parțial, în funcție de problemele punctuale apărute în diverse localități, vă rugăm să accesați acest link: http://bit.ly/2insmlR.

Reamintim că deciziile de suspendare a cursurilor (parțial sau în totalitate) sunt luate de autoritățile locale în colaborare cu inspectoratele școlare județene.

 

 


In atentia parintilor

Va informam ca joi, 08.09.2016, ora 17:30, va avea loc sedinta cu parintii copiilor nou inscrisi in Gradinita nr 218, in vederea comunicarii detaliilor legate de inceperea noului an scolar.

                                                                                    Va asteptam!

 

 

 

DIRECTOR, POPA CARMEN

 

 

 

 

 

 

Unitatea de învățământ - Grădinița Numărul 218

 

 

 

Lista cererilor din Etapa I Faza 1

 

Anul şcolar 2016-2017

 

Nr

 

Dată

Nume

Prenume

Unitate

Formă de

Stare

 

 

depunere

 

crt

 

cerere

 

 

 

învățământ

cerere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

01-06-2016

ALACI

ANDREEA

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

 

MIHAELA

 

2

 

23-05-2016

ALEXE

VIVIANA

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

 

 

3

 

25-05-2016

ANGHEL

ANDRADA

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

 

MARIA

 

4

 

24-05-2016

BARBU

ANNIS

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

 

ANTONIA

 

5

 

27-05-2016

BUJOR

ILINCA MARIA

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

 

 

6

 

23-05-2016

BURLACU

MIHNEA

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

 

ALEXANDRU

 

7

 

24-05-2016

CAPRĂ

ALESIA MARIA

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

 

 

8

 

10-06-2016

CATLAMAN

ANDREEA

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

 

ELENA

 

9

 

27-05-2016

CĂRĂMIDĂ

ALECSANDRA

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

 

MARIA

 

10

 

27-05-2016

CHEȘCULES

AMZA TUDOR

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

 

CU

 

11

 

24-05-2016

COJOCARU

PATRICK

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

 

ANDREI

 

12

 

02-06-2016

CONSTANTI

IOANA RADINA

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

 

NESCU

 

SIIIR

16.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
 

Nr

Dată

 

 

 

Alternativa

Stare

 

depunere

Nume

Prenume

Unitate

 

crt

educațională

cerere

 

 

cerere

 

 

 

 

 

 

13

10-06-2016

COSTACHE

FILIP MIHAI

Grădiniţa nr. 218

Tradițional

admis

 

 

14

23-05-2016

COSTIN

IULIA ELENA

Grădiniţa nr. 218

Tradițional

admis

 

 

15

25-05-2016

COSTIUC

EDUARD

Grădiniţa nr. 218

Tradițional

admis

 

ANDREAS

 

16

23-05-2016

CRĂCIUNES

MIRUNA IOANA

Grădiniţa nr. 218

Tradițional

admis

 

 

 

CU

 

 

 

 

 

17

23-05-2016

DAGEAC

MARC

Grădiniţa nr. 218

Tradițional

admis

 

 

18

23-05-2016

DAGEAC

PATRIC

Grădiniţa nr. 218

Tradițional

admis

 

 

19

07-06-2016

DANET

MIHAI

Grădiniţa nr. 218

Tradițional

admis

 

THEODOR

 

20

30-05-2016

DAVID

PETRU

Grădiniţa nr. 218

Tradițional

admis

 

 

21

24-05-2016

DIACONEAS

MIHAI

Grădiniţa nr. 218

Tradițional

admis

 

 

 

A

 

 

 

 

 

22

23-05-2016

DOBRANICI

EDAN MIHAI

Grădiniţa nr. 218

Tradițional

admis

 

 

23

09-06-2016

DOBRE

AMALIA

Grădiniţa nr. 218

Tradițional

admis

 

ŞTEFANIA

 

24

26-05-2016

DOBRE

MATEI

Grădiniţa nr. 218

Tradițional

admis

 

ALEXANDRU

 

25

25-05-2016

DRAGNEA

LAURENȚIU

Grădiniţa nr. 218

Tradițional

admis

 

ANDREI

 

26

24-05-2016

DRAGOMIR

DARIUS

Grădiniţa nr. 218

Tradițional

admis

 

ANDREI

 

27

23-05-2016

DUMITRESC

LUCA

Grădiniţa nr. 218

Tradițional

admis

 

U

 

28

23-05-2016

DUŢĂ

PETRU

Grădiniţa nr. 218

Tradițional

admis

 

CRISTIAN

 

SIIIR   16.06.2016                                                                                                                                                                              Pagina 2 din 7

Nr

Dată

 

 

 

Formă de

Stare

 

depunere

Nume

Prenume

Unitate

 

crt

învățământ

cerere

 

 

cerere

 

 

 

 

 

 

29

26-05-2016

ENACHE

ELENA

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

ALEXANDRA

 

30

27-05-2016

FOLEA

MARIA

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

ISABELLE

 

31

25-05-2016

GADIAC

ALEXANDRA

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

MARIA

 

32

27-05-2016

GRANCEA

LUCA

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

 

33

01-06-2016

HERMAN

VLADIMIR

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

 

34

07-06-2016

HODIVOIAN

NADIA MARIA

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

 

 

U

 

 

 

 

 

35

25-05-2016

IANCU

ANDREEA

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

SOFIA

 

36

23-05-2016

IONAŞ

IOANA MARIA

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

 

37

26-05-2016

ISĂCESCU

SARA ELENA

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

 

38

31-05-2016

JURCĂ

MARIA ELENA

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

 

39

23-05-2016

LĂCĂTUŞU

ANDREI FELIX

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

 

40

24-05-2016

LICĂ

MARIA

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

 

41

01-06-2016

MANDA

IOANA ALEXIA

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

 

42

01-06-2016

MANDA

TUDOR ANDREI

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

 

43

25-05-2016

MARCHIDAN

CARLA IUNIA

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

U

 

44

23-05-2016

MARHAN

NICOLE

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

GEORGIANA

 

 

SIIIR   16.06.2016                                                                                                                                                                              Pagina 3 din 7

 

Nr

Dată

 

 

 

Formă de

Stare

 

depunere

Nume

Prenume

Unitate

 

crt

învățământ

cerere

 

 

cerere

 

 

 

 

 

 

45

27-05-2016

MIHALACHE

IRIS ANA

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

MARIA

 

46

24-05-2016

MIRCEA

SOPHIA MARIA

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

 

47

26-05-2016

MUAAWIA

ALYA

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

 

48

23-05-2016

NEAGU

ALBERT

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

ALECSANDRU

 

49

02-06-2016

NISTORAN

DANIELA RAISA

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

 

50

10-06-2016

OARGĂ

ALESSIA MARIA

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

 

 

 

INES

 

 

 

 

51

10-06-2016

PAVEL

ALESSIA MARIA

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

 

52

23-05-2016

PERIŢEANU

MARIA SOPHIA

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

 

53

06-06-2016

POPESCU

RAREȘ ȘTEFAN

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

 

54

23-05-2016

POPOVICI

ALEXANDRU

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

ANDREI

 

55

30-05-2016

PRODĂNEL

ŞTEFAN

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

ANDREI

 

56

10-06-2016

REBEGEA

ANDREI RARES

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

 

57

10-06-2016

RUSCA

ANDREI

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

CRISTIAN

 

58

23-05-2016

SIMOIN

ŞTEFAN

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

DRAGOŞ

 

59

26-05-2016

SOROCEANU

IRINA MARIA

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

 

60

25-05-2016

STAN

ILINCA MARIA

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

 

 

SIIIR   16.06.2016                                                                                                                                                                              Pagina 4 din 7

 

Nr

Dată

 

 

 

Formă de

Stare

 

depunere

Nume

Prenume

Unitate

 

crt

învățământ

cerere

 

 

cerere

 

 

 

 

 

 

61

24-05-2016

STANCA

VLAD MATEI

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

 

62

24-05-2016

STANCOVICI

ANTONIA

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

ANDREEA

 

63

31-05-2016

STANCU

TUDOR

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

CATALIN

 

64

25-05-2016

STOICA

DRAGOȘ

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

GABRIEL

 

65

24-05-2016

STOICA

FILIP

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

ALEXANDRU

 

66

23-05-2016

TOMA

TIBERIU

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

ANDREI

 

67

27-05-2016

TUDORAN

LUISA

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

ŞTEFANIA

 

68

25-05-2016

TUDOSE

NATALIA

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

 

69

09-06-2016

ŢIGĂNILĂ

IASMINA

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

 

70

06-06-2016

ȚÎRLESCU

CĂLIN LUCA

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

 

71

25-05-2016

VASILE

SOFIA ILINCA

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

 

72

10-06-2016

ZABAVA

VLAD ANDREI

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

 

73

30-05-2016

ZAMFIRESC

DARIA IOANA

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

U

 

74

30-05-2016

ZAMFIRESC

DAVID

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

U

ALEXANDRU

 

75

30-05-2016

ZAMFIRESC

DENISA ELENA

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

U

 

76

31-05-2016

BULHACU

ANIELA

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

respins

 

ALEXANDRA

 

 

SIIIR   16.06.2016                                                                                                                                                                              Pagina 5 din 7

 

Nr

Dată

 

 

 

Formă de

Stare

 

depunere

Nume

Prenume

Unitate

 

crt

învățământ

cerere

 

 

cerere

 

 

 

 

 

 

77

24-05-2016

EPURE

RADU TUDOR

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

respins

 

 

78

26-05-2016

GRAMA

SONIA

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

respins

 

ȘTEFANIA

 

79

31-05-2016

STOICA

ERIC FLORINEL

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

respins

 

 

80

08-06-2016

BUZATU

ERIC ANDREI

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

 

81

24-05-2016

CATINA

ROBERT

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

CHRISTIAN

 

82

06-06-2016

CÂRLAN

ANDREI

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

ANTIP

ALEXANDRU

 

83

23-05-2016

CRÎMU

SOFIA

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

ALEXANDRA

 

84

23-05-2016

DANU

ŞTEFAN

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

ANDREI

 

85

25-05-2016

MOCANU

DENISA IOANA

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

 

86

07-06-2016

NEAGU

TATIANA

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

 

87

27-05-2016

OLTEAN

ALESSIA IOANA

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

 

88

25-05-2016

OLTEANU

SOFIA ALESSIA

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

 

89

26-05-2016

PĂDUREȚ

ALEXIA

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

MIHAELA

 

90

23-05-2016

PETRESCU

MAYA

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

ANDREEA

 

91

24-05-2016

RADU

HORIA

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

 

92

03-06-2016

TALPEANU

MATEI IONUT

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

 

SIIIR   16.06.2016                                                                                                                                                                              Pagina 6 din 7

Nr

Dată

 

 

 

Formă de

Stare

 

depunere

Nume

Prenume

Unitate

 

crt

învățământ

cerere

 

 

cerere

 

 

 

 

 

 

93

27-05-2016

BIRĂU

ALEXANDRU

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

CRISTIAN

 

94

25-05-2016

PETRE

ANDREI

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

CATALIN

 

95

08-06-2016

PETRE

IRINA

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

ANASTASIA

 

96

25-05-2016

STOICA

EDUARD

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

admis

 

ANDREI

 

97

31-05-2016

POPESCU

DAVID

Grădiniţa nr. 218

Prelungit

respins

 

 

SIIIR   16.06.2016                                                                                                                                                                              Pagina 7 din 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In atentia parintilor!

Procedura de inscriere si reinscriere

ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR!!!

 

Conform procedurii transmise de ISMB nr 9929/ 27.04.2016 , privind REÎNSCRIEREA ȘI ÎNSCRIEREA în învățământul preșcolar pentru anul școlar 2016-2017, vă aducem la cunoștință următoarele:

4.05- 20.05.2016,

Dosarele necesare reînscrierii ,vor cuprinde urmatoarele documente:

Dosarele COMPLETE, vor fi predate doamnelor educatoare de la fiecare grupă, pe bază de semnătură!

 

Va multumim!

Procedura privind rezolvarea starilor conflictuale:

Va multumim!

 

PROCEDURA PRIVIND VIOLENTA IN MEDIUL SCOLAR: https://www.edu.ro/management_cazuri_violenta

Posturi libere 

https://www.gradinitanumarul218.ro/admin/userfiles/Posturi.jpg

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL GRĂDINIȚEI NR. 218 - 2023-2024

 

https://www.gradinitanumarul218.ro/admin/userfiles/2023/REGULAMENTUL%20DE%20ORGANIZARE%20%C5%9EI%20FUNC%C5%A2IONARE-%202023-2024.pdf

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARA AL GRĂDINIȚEI NR. 218 - 2023-2024

 

https://www.gradinitanumarul218.ro/admin/userfiles/2023/REGULAMENT%20DE%20ORDINE%20INTERIOARA-%202023-2024.pdf

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

INSCRIERE INVATAMANT PRIMAR https://www.edu.ro/sites/default/files/Metodologie_inscriere_primar_2024_CP.pdf https://www.edu.ro/management_cazuri_violenta

Educatie Timpurie Incluziva si de Calitate”

https://etic.tf/

 

 

HOTĂRÂRE
privind finanțarea meselor acordate unor categorii de preșcolari înscriși în grădinițele de stat din
Sectorul 6 al Municipiului București, la grupele cu program prelungit, în anul școlar 2023 – 2024

http://www.gradinitanumarul218.ro/admin/userfiles/2023/HCL.164-2023-Masa-prescolari-2023-2024.pdf

 

Lista copii admisi

https://www.gradinitanumarul218.ro/admin/userfiles/2023/gradinita-de-vara/LISTA%20ADMISI.docx

 

Lista dosare optiuni 2 si 3

https://www.gradinitanumarul218.ro/admin/userfiles/2023/gradinita-de-vara/LISTA%20dosare%20optiuni%20secundare%202023.docx

 

Anunt important gradinita de vara 2023

https://www.gradinitanumarul218.ro/admin/userfiles/2023/gradinita-de-vara/ANUNT%20IMPORTANT%20GRADINITA%20DE%20%20VARA%202023%20.doc

Cerere gradinita de vara 2023

https://www.gradinitanumarul218.ro/admin/userfiles/2023/gradinita-de-vara/cerere%20gradinita%20de%20vara%202023.docx

Gradinita de vara 2023 - date de contact

https://www.gradinitanumarul218.ro/admin/userfiles/2023/gradinita-de-vara/Gradinite%20de%20vara%202023-%20Date%20contact.pdf

HCL nr. 120 din 08.06.2023 Gradinita-de-vara-2023

https://www.gradinitanumarul218.ro/admin/userfiles/2023/gradinita-de-vara/HCL%20nr.%20120%20din%2008.06.2023%20Gradinita-de-vara-2023.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ISMB a publicat pe site-ul propriu - http://ismb.edu.ro/index.php/inspectie-scolara-si-curriculum/anteprescolar documentele / informațiile necesare înscrierii în învățământul antepreșcolar și preșcolar pentru 2023/2024

 

Raport dinamic al locurilor disponibile Anul școlar 2023-2024

https://www.gradinitanumarul218.ro/admin/userfiles/2023/locuri/AMS_Report_1686746483697.pdf

ANUNȚ CU PRIVIRE LA LINIA TELVERDE INSTITUITĂ LA NIVELUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

https://www.gradinitanumarul218.ro/admin/userfiles/2023/locuri/Anunt%20TELVERDE.pdf

CERERE-TIP DE ÎNSCRIERE ÎN EDUCAȚIA TIMPURIE – 2023 – PREȘCOLAR

https://www.gradinitanumarul218.ro/admin/userfiles/2023/locuri/CERERE-TIP_PRESCOLAR.pdf

Criteriile generale de departajare care se aplică pentru nivelul preșcolar

https://www.gradinitanumarul218.ro/admin/userfiles/2023/locuri/Criteriile%20generale%20de%20departajare%20care%20se%20aplic%C4%83%20pentru%20nivelul%20pre%C8%99colar%20sunt%20urm%C4%83toarele.docx

Date de contact gradinite sector

https://www.gradinitanumarul218.ro/admin/userfiles/2023/locuri/Date%20contact%20gradinite%20sector%206%20-%20iunie%202023.xlsx

Declaratie acord 2023

https://www.gradinitanumarul218.ro/admin/userfiles/2023/locuri/DECLARATIE-ACORD-2023.docx

Etapa I inscrieri

https://www.gradinitanumarul218.ro/admin/userfiles/2023/locuri/etapa%20I%20inscrieri.pdf

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL ÎN CONDIȚII DE MAXIMĂ SIGURANȚĂ

https://www.gradinitanumarul218.ro/admin/userfiles/2023/locuri/Informatii%20pentru%20site.pdf

Program de inscriere

https://www.gradinitanumarul218.ro/admin/userfiles/2023/locuri/program.docx

 

 

 

Anexa 3 - Declaraţie pe propria răspundere pentru cererea-tip de înscriere

https://www.gradinitanumarul218.ro/admin/userfiles/2023/Anexa%203_declaratie%20pe%20propria%20raspundere.doc

 

Anexa 1 - METODOLOGIE-CADRU DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ANTEPREȘCOLARI ȘI PREȘCOLARI

https://www.gradinitanumarul218.ro/admin/userfiles/2023/Anexa%201%20la%20OME%204319_Metodologie.pdf

 

Anexa 2 - Calendarul înscrierii copiilor antepreșcolari și preșcolari în anul școlar 2023 – 2024

https://www.gradinitanumarul218.ro/admin/userfiles/2023/Anexa%202%20la%20OME%204319_Calendar.pdf

 

 

 

 

Lista copii admisi pentru anul scolar 2022-2023

PREȘCOLARII ADMIȘI PENTRU OPȚIUNEA 1, ETAPA I, ÎN ANUL ȘCOLAR 2022-2023 LA GRĂDINIȚA NR. 218

 

GRUPA MICĂ

Nr.crt

Nr. de înregistrare cerere

1.

232/30.05.2022

2.

234/30.05.2022

3.

235/30.05.2022

4.

236/30.05.2022

5.

237/30.05.2022

6.

240/30.05.2022

7.

241/31.05.2022

8.

242/31.05.2022

9.

243/31.05.2022

10.

246/31.05.2022

11.

247/31.05.2022

12.

251/31.05.2022

13.

252/31.05.2022

14.

254/31.05.2022

15.

257/31.05.2022

16.

258/31.05.2022

17.

259/31.05.2022

18.

260/31.05.2022

19.

262/31.05.2022

20.

265/31.05.2022

21.

266/31.05.2022

22.

267/31.05.2022

23.

268/31.05.2022

24.

269/31.05.2022

25.

270/02.06.2022

26.

273/02.06.2022

27.

274/02.06.2022

28.

276/02.06.2022

29.

277/02.06.2022

30.

280/03.06.2022

31.

287/06.06.2022

32.

288/06.06.2022

33.

289/06.06.2022

34.

290/06.06.2022

35.

292/06.06.2022

36.

303/06.06.2022

37.

305/07.06.2022

38.

308/07.06.2022

39.

309/07.06.2022

40.

311/07.06.2022

41.

313/07.06.2022

42.

314/07.06.2022

43.

315/07.06.2022

44.

316/07.06.2022

45.

317/07.06.2022

46.

318/07.06.2022

47.

319/07.06.2022

48.

320/07.06.2022

49.

321/07.06.2022

50.

324/08.06.2022

51.

325/08.06.2022

52.

327/08.06.2022

53.

332/08.06.2022

54.

334/08.06.2022

55.

335/08.06.2022

56.

336/08.06.2022

57.

347/09.06.2022

58.

351/10.06.2022

 

 

GRUPA MIJLOCIE

Nr.crt.

Nr. de înregistrare cerere

 1.  

264/31.05.2022

 1.  

271/02.06.2022

 1.  

275/02.06.2022

 1.  

278/02.06.2022

 1.  

285/03.06.2022

 1.  

286/03.06.2022

 1.  

294/06.06.2022

 1.  

295/06.06.2022

 1.  

296/06.06.2022

 1.  

299/06.06.2022

 1.  

302/06.06.2022

 1.  

322/08.06.2022

 1.  

330/08.06.2022

 1.  

331/08.06.2022

 1.  

333/08.06.2022

 1.  

343/09.06.2022

 1.  

346/09.06.2022

 1.  

350/10.06.2022

 1.  

352/10.06.2022

 1.  

353/10.06.2022

 1.  

354/10.06.2022

 

Fisier lista copii admisi - > Lista copii admisi pentru anul scolar 2022-2023.pdf

Lista dosare respinse

LISTĂ PREȘCOLARI PENTRU OPȚIUNEA 1, 2, 3 ETAPA I, ÎN ANUL ȘCOLAR 2022-2023

Nr. crt.

Nr. de inregistrare

Opțiunea 1

Admis/

respins

Optiunea 2

Admis/respins

Optiunea 3

Admis/respins

1.

283/03.06.2022

Grădinita nr 218

Respins

Grădinița nr. 230

Respins

Școala Gimnaziala nr. 144

Respins

2.

248/31.05.2022

Grădinița nr. 218

Respins

Grădinița nr. 230

Respins

Grădinița nr. 273

Respins

3.

355/10.06.2022

Grădinița nr. 218

Respins

Grădinița nr. 229

Respins

Grădinița nr. 210

Respins

4.

300/06.06.2022

Grădinița nr. 218

Respins

Grădinița ”Spiridușii”

Respins

Grădinița nr. 230

Respins

5.

340/08.06.2022

Grădinița nr. 218

Respins

Grădinița ”Sfântul Andrei”-privată

Grădinița privată

-

-

6.

339/08.06.2022

Grădinița nr. 218

Respins

-

-

-

-

7.

281/03.06.2022

Grădinița nr. 218

Respins

-

-

-

-

8.

338/08.06.2022

Grădinița nr. 218

Respins

-

-

-

-

9.

301/06.06.2022

Grădinița nr. 218

Respins

-

-

-

-

10.

326/08.06.2022

Grădinița nr. 218

Respins

Gr. ”Paradisul Piticilor”

Respins

-

-

11.

344/09.06.2022

Grădinița nr. 218

Respins

-

-

-

-

12.

349/10.06.2022

Grădinița nr. 218

Respins

-

-

-

-

13.

348/10.06.2022

Grădinița nr. 218

Respins

-

-

-

-

14.

298/06.06.2022

Grădinița nr. 218

Respins

Grădinița nr. 209

Respins

Grădinița nr. 94

Respins

15.

341/09.06.2022

Grădinița nr. 218

Respins

-

-

-

-

16.

312/07.06.2022

Grădinița nr. 218

Respins

-

-

-

-

17.

337/08.06.2022

Grădinița nr. 218

Respins

-

-

-

-

18.

297/06.06.2022

Grădinița nr. 218

Respins

Grădinița nr. 208

Respins

Grădinița nr. 230

Respins

19.

310/07.06.2022

Grădinița nr. 218

Respins

Grădinița nr. 208

Respins

-

-

20.

272/02.06.2022

Grădinița nr. 218

Respins

Grădinița nr. 208

Respins

Grădinița nr. 273

Admis

21.

345/09.06.2022

Grădinița nr. 218

Respins

Grădinița nr. 208

Respins

Grădinița nr. 273

Admis

22.

238/31.05.2022

Grădinița nr. 218

Respins

Grădinița nr. 208

Respins

-

-

23.

307/07.06.2022

Grădinița nr. 218

Respins

Grădinița nr. 273

Admis

Grădinița nr. 111

Respins

24.

329/08.06.2022

Grădinița nr. 218

Respins

Grădinița nr. 273

Admis

Grădinița ”Spiridușii”

Respins

25.

323/08.06.2022

Grădinița nr. 218

Respins

Grădinița nr. 273

Admis

Grădinița nr. 230

Respins

26.

291/06.06.2022

Grădinița nr. 218

Respins

Grădinița nr. 273

Admis

Grădinița nr. 230

Respins

27.

328/08.06.2022

Grădinița nr. 218

Respins

Grădinița nr. 230

Respins

-

-

28.

293/06.06.2022

Grădinița nr. 218

Respins

Grădinița nr. 230

Respins

Grădinița nr. 273

Admis

29.

304/06.06.2022

Grădinița nr. 218

Respins

Grădinița nr. 230

Respins

Grădinița nr. 273

Admis

30.

282/03.06.2022

Grădinița nr. 218

Respins

Grădinița nr. 230

Respins

-

-

31.

249/02.06.2022

Grădinița nr. 218

Respins

Grădinița nr. 230

Respins

Grădinița nr. 273

Admis

32.

245/31.05.2022

Grădinița nr. 218

Respins

Grădinița nr. 230

Respins

Grădinița nr. 273

Admis

33.

261/31.05.2022

Grădinița nr. 218

Respins

Grădinița nr. 230

Respins

Grădinița nr. 273

Admis

34.

263/31.05.2022

Grădinița nr. 218

Respins

Grădinița nr. 230

Respins

Grădinița nr. 273

Admis

35.

279/03.06.2022

Grădinița nr. 218

Respins

-

-

-

-

36.

256/31.05.2022

Grădinița nr. 218

Respins

-

-

-

-

37.

306/07.06.2022

Grădinița nr. 218

Respins

-

-

-

-

38.

342/09.06.2022

Grădinița nr. 218

Respins

Grădinița nr. 208

Admis

-

-

 

Fisier lista dosare respinse - > LISTA dosare respinse.pdf

 

IN ATENȚIA PĂRINȚILOR!
Deoarece aplicatia informatica ne permite inregistrarea dosarelor privind înscrierea copiilor, va rugam sa utilizati urmatoarea cerere tip.
Cererea tip va fi completata și trimisa doar la grădinița pe care o doriți ca prima opțiune urmând ca pe aceeași cerere sa treceți alte doua unitati la care dosarul va fi transmis in cazul in care nu va fi admis la Gradinita noastră.
Important!
Dosarul cu toate documentele se depune doar la gradinita care este prima optiune!

 

Descarca: Cerere inscriere prescolar cu 3 optiuni.pdf

 

 

In vederea inscrierii preșcolarilor pentru anul școlar 2022-2023!


 

Grădinița Nr.218
Str. Aleea Callatis, Nr.5
Telefon: 0314344484
E-mail: gradinita218@gmail.com

 


ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR


    Având în vedere precizările Ministerului Educației, privind înscrierea copiilor în învățământul preșcolar, vă comunicăm următoarele:
    1. Conform PLANULUI DE ȘCOLARIZARE, în anul școlar 2022-2023, Grădinița Nr. 218 cu program prelungit (07:30-17:30) va funcționa cu un număr de 14 GRUPE, astfel:
        - 3 Grupe mici - 60 copii
        - 4 Grupe mijlocii -89 copii
        - 7 Grupe mari - 149 copii

    2. După etapa de reînscriere, încheiată la 27.05.2022, mai sunt disponibile următoarele locuri:
        - Grupa mică = 58 locuri
        - Grupa mijlocie = 21 locuri
        - Grupa mare = 0 locuri


Înscrierea copiilor în anul școlar 2022-2023

    Având în vedere Adresa Ministerului Educației nr. 28074/04.05.2022 și procedura ISMB nr. 11641/11.05.2022 privind organizarea și desfășurarea reînscrierii/înscrierii copiilor în învățământul preșcolar în anul 2022-2023 facem următoarele precizări:
    În perioada 30 mai - 10 iunie se desfășoară înscrierea copiilor în grădiniță;
    În vederea depunerii dosarelor de înscriere, vă rugăm să sunați la numărul de telefon 0314344484, în intervalul orar 09:00-12:00, pentru a vă face o programare;
    Dosarul de înscriere poate fi trimis și pe e-mailul unității (gradinita218@gmail.com) în perioada 30 mai - 10 iunie (până la ora 12:00), pentru înscrierea copiilor în grădiniță. Transmiterea doar a cererii tip nu presupune înscrierea.

    Documentele necesare înscrierii sunt:

1. cerere de înscriere tipizată;
2. declarație-acord de înscriere la unitatea solicitată, semnată de ambii părinți/tutori/reprezentanți legali, model tipizat;
3. copie certificat de naștere copil;
4. copii C.I. părinți/tutori/reprezentanți legali;
5. hotărâri judecătorești (dacă este cazul);
6. adeverințe de salariat;
7. avizul ISMB pentru copiii care nu vor fi înscriși la clasa pregătitoare în anul  școlar 2022-2023 din motive medicale;
8. documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale sau specifice;
9. fișa medicală completată potrivit reglementărilor în vigoare, eliberată de medicul de familie (se depune și la momentul începerii anului școlar, după afișarea listei copiilor înscriși în grădiniță).

 

        
    Departajarea, în cazul existenței mai multor solicitări decât numarul de locuri disponibile, se va face pe baza criterilor generale și specifice.


Criterii generale:
- existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
- existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
- existența unui frate/ a unei surori înmatriculat/înmatriculate în anul școlar următor în unitatea de învățământ respectivă;
- existența unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară și profesională/certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.

Criterii specifice:
- domiciliul unuia dintre părinți/tutori/reprezentanți legali ai copilului să fie în vecinătatea unității de învățământ preșcolar;
- locul de muncă al unuia dintre părinți/tutori/reprezentanți legali ai copilului să fie în vecinătatea unității de învățământ preșcolar;
- existența unui frate/soră care a fost înmatriculat/înmatriculată în anii școlari trecuți în unitatea de învățământ;
- existența unui frate/soră care a fost înmatriculat/înmatriculată într-o unitate școlară din vecinătatea unității de învățământ preșcolar.

 

Etapa I de înscriere
30.05.2022 - 15.06.2022

1. Între 30.05.2022 - 10.06.2022 = înregistrarea solicitărilor de înscriere;
2. Între 14.06.2022 - 15.06.2022 = procesarea cererilor de înscriere;
3. Pe 15.06.2022 = afișarea listelor cu copii admiși/respinși și afișarea locurilor rămase disponibile pentru a doua etapă de înscriere.
    
    Unitățile de învățământ preșcolar care nu mai au locuri disponibile după prima etapă nu pot primi cereri de înscriere pentru etapa a doua.

 


Etapa a II-a de înscriere
16.06.2022 - 30.06.2022

1. Între 16.06.2022 - 24.06.2022 = înregistrarea solicitărilor de înscriere;
2. Între 27.06.2022 - 30.06.2022 = procesarea cererilor de înscriere;
3. Pe 30.06.2022 = afișarea listelor cu copii admiși/respinși.

 


Descarca: Cerere inscriere prescolar cu 3 optiuni.pdf


In atentia parintilor!

 

În vederea înscrierii preșcolarilor pentru anul școlar 2022-2023, va rugam sa sunați în perioada 23-27.05.2022, în intervalul orar 09:00-14:00, pentru a va programa în zilele destinate înscrierilor.

 

 

In vederea reinscrierii prescolarilor, in perioada 16-27 mai 2022

 

 

Dragi parinti,
 
    Gradinita Nr 218 va anunta ca reinscrierile vor incepe din data de 16 mai 2022, iar inscrierile din 30 mai 2022.
Pentru mai multe informatii, va rugam sa urmariti in continuare site-ul si pagina noastra de facebook.

 

 


In atentia parintilor care vor sa isi inscrie copiii la clasa pregatitoare in anul scolar 2022-2023

 

 

 

"Caravana RETROFIT este în școala ta"

 

 

Anunt reluare activitate cu prezenta fizica

 

Stimati parinti, incepand de maine, 25.11.2021, gradinita va functiona in regim normal, sustinand activitatile cu prezenta fizica.

Va asteptam cu drag!

 

 

 

 

 

De interes pentru parinti

Personalul unitatii noastre este format din 40 de cadre didactice, nedidactic si didactic auxiliar:

 - 18 persoane vaccinate

 - 10 persoane trecute prin boala (certificat verde) din care 3 vaccinate

 - 2 persoane cu buletin de analize medicale, cu rezultat pozitiv la anticorpi SARS COV 2, fara sa fie vaccinate si fara certificat verde

 - 2 persoane cu probleme medicale ce nu se pot vaccina (recomandarea medicului)

 - rata de vaccinare la data de 12.11.2021: 45%

 

 

 

ANUNȚ

Stimați parinți, vă anunțăm că dosarul medical pentru copiii înscrisi la grupele mici și grupa mijlocie nou-formată, se va depune la unitatea noastră începând cu data de 06.09.2021, până la data de 10.09.2021, în intervalul orar 09:00-15:00.

 

ANUNT 

 

 •  GRADINITA NR. 218 VA FUNCTIONA IN LUNA IULIE CA GRADINITA DE VACANTA.                          
 •  INSCRIERILE PENTRU GRADINITA DE VACANTA SE VOR FACE IN PERIOADA 06.07.-13.07.2021.
 • PARINTII COPIILOR INSCRISI IN ALTE UNITATI DE INVATAMANT PRESCOLAR DIN SECTORUL 6 VOR DEPUNE URMATOARELE DOCUMENTE:
 • CERERE DE INSCRIERE SEMNATA DE AMBII PARINTI
 • ADEVERINTA ELIBERATA DE GRADINITA PE CARE O FRECVENTEAZA IN ANUL SCOLAR 2020-2021
 • DOSAR MEDICAL (COPIE)
 • COPIE CERTIFICAT NASTERE COPIL
 • ADEVERINTE DE SALARIAT PENTRU AMBII PARINTI
 • HOTARARI JUDECATORESTI, DEFINITIVE SI IREVOCABILE, CARE REGLEMENTEAZA DREPTURILE PARINTILOR SI ALE COPILULUI, DACA ESTE CAZUL, IN COPIE.
 • LA INSCRIERE SE ACHITA IN AVANS CONTRIBUTIA DE HRANA PENTRU LUNA IULIE.
 • PROGRAMUL DE INSCRIERE SI INCASARE A CONTRIBUTIEI DE HRANA ESTE URMATORUL:

LUNI, MARTI, VINERI: 09:00-11:00

MIERCURI, JOI : 15:00-17:00

 

Anexa nr. 1 – Cerere tip de înscriere la programul de activităţi educative în grădiniţe/unități de învățământ cu grupe de nivel preșcolar în perioada vacanţei de vară a anului școlar 2020-2021

 

 

Doamnei director al Grădiniţei nr. ..........................

 

 

 1. Doamna ________________________________domiciliată în_____________________________ Str. ______________________nr.________bl.________sc. _______et.________ap._______sectorul/județul _______________, născută la data de (ziua/luna/anul)___________________în (localitatea)_____________________________sector/județ___________________________fiica lui________________________________și a _________________________________________ posesoarea CI/BI seria ________nr.__________________ eliberat de ______________________ la data de _____________________, CNP _______________________________

și

 

 1. Domnul________________________________domiciliat în_____________________________ Str. ______________________nr.________bl.________sc. _______et.________ap._______sectorul/județul _______________, născută la data de (ziua/luna/anul)___________________în (localitatea)_____________________________sector/județ___________________________fiica lui________________________________și a _________________________________________ posesoarea CI/BI seria ________nr.__________________ eliberat de ______________________ la data de _____________________, CNP _______________________________

 

Părinţii/reprezentanţii legali ai copilului _______________________________________________ în calitate de beneficiari secundari ai actului educațional, va solicităm să aprobaţi participarea copilului nostru la activitatea ce se va desfăşura în(unitatea de învăţământ)______________________________________ în perioada vacanţei de vară, respectiv în perioada ______________________, la grupa ______________

Declarăm că, în calitatea pe care o avem, ne angajăm să respectăm, pe toată perioada participării copilului nostru la programul educativ, toate reglementările interne ale unităţii de învăţământ, precum şi hotărârile Consiliului de administrație al acesteia.

Menţionăm că, solicităm înscrierea copilului nostru la programul educativ pe perioada vacanţei de vară menţionate în prezenta cerere, pentru următoarele motive:

 • Familie monoparentală (situație dovedită pe bază de documente);
 • Ambii părinți fac dovada prestării activității la locul de muncă (situație dovedită pe baza adeverinței

de la locul de muncă)

 

Semnnături:     1. _________________________                            2.___________________________

 

Data:____________

 

 

 

 

 

În conformitate cu adresa Ministerului Educației nr. 28269/27.04.2021, va informăm că REINSCRIEREA prescolarilor se va face în perioada 17.05-28.05.2021, ora 12:00, pentru copiii care au frecventat grădinița noastră în anul școlar 2020-2021 si urmeaza sa o frecventeze in anul școlar 2021-2022.

Planul nostru de scolarizare aprobat de ISMB pentru anul scolar urmator:
-3 grupe mici-60 de locuri;
-4 grupe mijlocii- 80 de locuri;
-7 grupe mari-191 de locuri
După incheierea etapei de REINSCRIERE, vom afisa locurile pentru copii, ramase libere.
Perioada de înregistrare a solicitărilor de INSCRIERE in grădinița pentru anul școlar 2021-2022, este 31.05-11.06.2021.
Acte necesare pentru INSCRIERE:
-cerere inscriere-generata de SIIIR;
-copie certificat de nastere copil;
-copie C.I. părinte/tutore/reprezentant legal;
-copie certificat de căsătorie/hotărâri judecătorești (dacă este cazul);
-declarația acord de înscriere la unitatea silicitată (conform celor 3 opțiuni- se completeaza cate o declaratie pentru fiecare grădinita pentru care doriti înscrierea!) semnată de ambii părinți;
-avizul ISMB pentru copiii pentru care s-a solicitat amânarea înscrierii la clasa pregătitoare, în anul școlar 2021-2022, din motive medicale;
-documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale sau specifice celor trei unități de învățământ pentru care au optat;
-adeverință salariat;
- Fișa medicală, completată potrivit reglementărilor în vigoare, eliberată de de medicul de familie(se poate depune și la momentul începerii anului școlar).
Toate informatiile legate de programul înscrierilor, il vom afișa pe data de 28.05.2021. Va așteptăm cu drag!

 

Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

 • existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
 • existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;
 • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, însoțit de certificatul de orientare școlară, eliberat de Comisia de orientare școlară și profesională.

 

Nr.crt.

Criteriul specific

Lista documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriului

 

1.

 Domiciliul unuia dintre părinţi/tutori/susținători legali ai copilului să fie în vecinătatea unităţii de învăţământ preşcolar

 Copie după BI/CI al părinţilor/tutorilor/ susţinătorilor legali ai preşcolarului, dovada condiţiei de tutore/susţinător legal (procură notarială, hotărâre judecătorească )

2.

   Locul de muncă al unuia dintre părinţi/tutori/ susținători legali al copilului să fie în vecinătatea unităţii de învăţământ preşcolar

 

Adeverinţă de salariat

3.

  Frate/soră care a fost înmatriculat/ înmatriculată în anii școlari trecuți în unitatea de învățământ

Copii după diplomele fratelui/surorii care dovedesc înmatricularea în unitatea de învățământ preșcolar

4.

 Frate/soră înmatriculat/înmatriculată într-o unitate şcolară din vecinătatea  unităţii de învăţământ preşcolar

Adeverinţă care atestă calitatea de elev, eliberată de unitatea şcolară

 
 
 
 
 

IN ATENTIA PARINTILOR!

Inscrierile la gradinita, pentru anul scolar 2021-2022, NU se fac in aceasta perioada! Nu a aparut inca metodologia de reinscriere si inscriere a preșcolarilor. Cand vom primi metodologia, vom afisa pe site, toate informatiile necesare! O zi frumoasa!

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE - GRĂDINIȚA NR. 218

AN ȘCOLAR 2020-2021

 

Gradinita Nr. 218                                                                                         

Str. Aleea Callatis, Nr. 5

Bucuresti, sector 6

Telefon: 0314344484

Email: gradinita218@gmail.com

 

 

Aprobat în CA                                                                                                  Director,

            Țicleanu Emanuela

 

 

 

 

 

 

 Dezvoltat de DevTeam.ro